کلیدواژه‌ها = ترانسفراز (GST)
مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 71-81

حسام الدین امینی؛ جلال جلالی سندی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ حسین غفوری؛ محبوبه شریفی