نویسنده = احمد پیرهادی
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 13-23

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی