نویسنده = احد صحراگرد
برهمکنش بین شته رز Macrosiphum rosae و پارازیتوئیدهای آن در پارک شهر تهران

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14

10.22124/iprj.2018.3108

هوشنگ سرداربنده؛ احد صحراگرد؛ احسان رخشانی؛ ولی الله بنی عامری


جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 73-87

مهدی ملاشاهی؛ احد صحراگرد؛ جعفر محقق نیشابوری؛ رضا حسینی؛ حسین صبوری