نویسنده = علیرضا ارجمندی نژاد
شناسایی مگس های میوه (Dip.: Tephritidae) در زیست بوم های کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 59-70

بهنام معتمدی نیا؛ علیرضا ارجمندی نژاد؛ ابراهیم گیلاسیان؛ عزیزاله مختاری؛ سلطان رون