تاثیر مورچه ‏ی (Lasius turcicus (Hymenoptera: Formicidae بر کارایی کفشدوزک استرالیایی (Rodalia cardinalis (Coleoptera: Coccinellidae در باغ های مرکبات استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مورچه‏ ها با حمایت از شپشک‏ ها در مقابل دشمنان طبیعی، می‏ توانند مهار زیستی آن‏ ها را مختل ‏نمایند. این پژوهش در سال 1389 و با هدف بررسی تاثیر مورچه‏ ی SantschiLasius turcicus بر میزان تغذیه و واکنش تابعی کفشدوزک استرالیایی روی نهال‏ های نارنج در یک باغ مرکبات در شهرستان ساری انجام گرفت. یک عدد لارو سن سوم یا کفشدوزک ماده‏ ی دو تا سه روزه‏ به همراه تراکم مشخصی از مورچه ‏های کارگر (شامل صفر، 2، 4، 6، 8 و 10 عدد) روی یک عدد برگ‏ آلوده به تراکم‏ معینی از پوره‏ های سن سوم شپشک استرالیایی (شامل 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 عدد) محبوس شدند. پس از گذشت 24 ساعت، مورچه و کفشدوزک روی برگ حذف شدند و پس از شمارش تعداد شپشک‏ های خورده شده روی هر برگ، پارامترهای واکنش تابعی با استفاده از مدل جستجوی تصادفی راجرز تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که حضور مورچه روی نهال‏ های آلوده به شپشک استرالیایی به کاهش تغذیه ‏ی لاروهای سن سوم و حشرات ماده‏ ی کفشدوزک استرالیایی از این شپشک منجر شد. با افزایش تراکم مورچه از صفر (شاهد) به ده عدد در هر برگ، میانگین تغذیه‏ی لاروهای سن سوم و حشرات ماده‏ی کفشدوزک به ترتیب از 89/3 به 55/1و از 22/3 به 78/1 عدد شپشک در روز کاهش یافت. شکل منحنی واکنش تابعی تحت تاثیر حضور مورچه‏ قرار نگرفت و در تمام تیمارها از نوع دوم بود. اما مقادیر پارامترهای واکنش تابعی تحت تاثیر حضور مورچه‏ قرار گرفتند به طوری که با افزایش تراکم مورچه از صفر به ده عدد در هر برگ، نرخ حمله‏ در لاروهای سن سوم از 143/0 به 009/0 و در کفشدوزک‏های ماده از 0905/0 به 0002/0 کاهش یافت. همچنین با افزایش تراکم مورچه، زمان دستیابی در لاروهای سن سوم از 84/6 به 79/10 ساعت و در کفشدوزک‏ های ماده‏ از 36/7 به 04/10 ساعت افزایش یافت. با توجه به اثرات منفی این مورچه‏ بر میزان تغذیه و واکنش تابعی کفشدوزک استرالیایی، حضور آن روی درختان مرکبات در برنامه‏ های مهار زیستی و مدیریت تلفیقی شپشک استرالیایی در باغ­ های مرکبات شمال ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Lasius turcicus (Hymenoptera: Formicidae) on efficacy of vedalia beetle, Rodalia cardinalis (Coleoptera: Coccinellidae) in citrus orchards of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • A. Afshari
  • M. Gholami
  • Sh. A. Mafi Pashakolaei
  • Gh. A. Abdollahi Ahi
چکیده [English]

Ants (Hymenoptera: Formicidae) can interfere with biological control of scale insects through protecting them against natural enemies. This study was carried out to investigate the impact of Lasius turcicus Santschi on feeding and functional response of vedalia beetle, Rodalia cardinalis on sour orange saplings in a citrus orchard in Sari County, northern Iran, during 2010. A 2-3-day old third instar (L3) or female beetle with a certain number of worker ants (including 0, 2, 4, 6, 8 or 10) were confined on a leaf which infested with a certain density of third nymphal instars of Icerya purchasi Maskell (including, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 or 50). After 24 hours, the ant and ladybird were removed and the number of consumed scale was counted. The functional responses parameters were estimated using Rogers’ random predator equation. Results showed that the presence of ant on infested saplings decreased feeding of ladybird on scale. Mean daily feeding of females and third larval instars of ladybird decreased from 3.22 to 1.78 and 3.89 to 1.55 scales, respectively, while ant density increased from zero to 10 individuals per leaf. The functional response type was not affected by ant presence and a type II was observed in all treatments. In contrast, the values of functional response parameters were adversely affected by the ant activity. So that, by increasing ant density from zero to 10 individuals per leaf, the attack coefficient (a) of third larval instars of ladybird decreased from 0.143 to 0.009 and of adult females decreased from 0.0905 to 0.0002. After such increasing in ant density, handling times for third instars and adult females were increased from 6.84 to 10.79 and 7.36 to 10.04 hours, respectively. Because of adverse effects of this ant on feeding and functional response ofR. cardinalis, its presence on citrus trees should be considered in biological control and integrated pest management program of cottony cushion scale in citrus orchards of northern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Icerya purchasi
  • biological control
  • Mutualistic ants
  • Functional response