ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه ای کارایی زنبور Trichogramma embryophagum در حضور گندم سیاه Fagopyrum esculentum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پارازیتویید­های جنس Trichogramma ازجمله دشمنان طبیعی هستند که به ­طور وسیعی در کنترل بیولوژیک در جهان مورد استفاده قرار می ­گیرند. حضور گیاهان گل­دار به واسطه تامین مواد قندی می­ تواند موجب بهبود کارایی عوامل کنترل بیولوژیک شود. به ­منظور بررسی اثر گیاه گل­دار گندم ‏سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) روی برخی ویژگی­ های زیستی زنبور (Hartig) Trichogramma embryophagum، دو آزمایش در شرایط آزمایشگاهی (دما C°1± 25، رطوبت نسبی %10±60 و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) انجام شد: 1). در آزمایش اول ویژگی های زیستی زنبور T. embryophagum که طی 24 ساعت اول پس از تفریخ حشره کامل از ترشحات قندی گیاه گل­دار گندم سیاه تغذیه کرده بود با تیمارهای آب و عسل 10% و شاهد (بدون تغذیه) مقایسه شد. در آزمایش دوم ویژگی­ های زیستی زنبور زنبور T. embryophagum با تغذیه­ از منابع غذایی ذکر شده در تمام طول عمر حشره کامل مطالعه شد. در تمام آزمایش­ ها از تخم­ های بیدغلات (Sitotroga cereallela Olivier) به­ عنوان میزبان استفاده شد. در آزمایش­ های 1 و 2 زنبورها بیشترین طول عمر (به­ ترتیب 22/0±26/3 و 18/0±6/5) و میزان پارازیتیسم (به­ ترتیب 78/2±8/36 و 6/1±36/63 تخم) را در حضور گندم سیاه داشتند که با تیمار دیگر و شاهد اختلاف معنی­داری داشت. متعاقب این دو آزمایش، یک بررسی در مزرعه­ انجام شد تا کارایی زنبور T. embryophagum درحضور گندم ­سیاه گل­دار در یک سامانه میان­ کشتی با گیاه ذرت مورد ارزیابی قرار گیرد. تعداد 20 سیتوکارت به عنوان تله تخم به طور تصادفی در مزرعه شاهد و تیمار قرار داده شد. میانگین کل تعداد تخم پارازیته در هر تله تخم  در مزرعه ذرت با حضور گندم سیاه 58/5±91/19 و شاهد 13/1±33/4 تخم بود که باهم اختلاف معنی­داری داشتند. نتایج این پژوهش به وضوح تاثیر معنی­ دار گندم سیاه را در کارایی زنبور T. embryophagum نشان می­ دهد که می­ تواند در توسعه برنامه­ های رهاسازی انبوه زنبور تریکوگراما مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Laboratory and field evaluation of Trichogramma embryophagum efficiency in presence of buckwheat, Fagopyrum esculentum

نویسندگان [English]

  • P. Ghaemian
  • H. R. Sarraf Moayeri
  • Sh. Farrokhi
چکیده [English]

Parasitoids of the genus, Trichogramma are the most widely used natural enemies for biological control of pests worldwide. The presence of flowering plants can improve efficiency of biological control agents by supplying sugar resource for parasitoids. In this study, two experiments were performed under laboratory condition (at 25±1ºC, 60±10% RH and a photoperiod 16L:8D), to evaluate the effect of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) on biological characteristics of Trichogramma embryophagum (Hartig). The two conducted experiments were: 1) Study of biological characteristics of T. embryophagum in the first 24 hours after adult eclosion on floral plant buckwheat versus honey 10% and control (no feeding). 2) Study of the biological characteristics of T. embryophagum with continuous feeding on some nutritional resource as mentioned above during their adulthood. The angoumois grain moth, Sitotroga cereallela Olivier, eggs were used as a host in all experiments. In both experiments longevity was (3.26±0.22 and, 5.6±0.18 days, respectively) and number of host parasitized (36.8±2.78 and 63.36±1.6 eggs, respectively) of wasps in presence of buckwheat were significantly more than another treatment and control. In subsequent of laboratory experiments, a field survey was performed to evaluate T. embryophagum efficiency in presence of flowering buckwheat as an intercropping system with corn. Twenty sitocards were randomly placed in treatment and control field as an egg trap. The mean number of parasitized Sitotroga eggs in each card by T. embryophagum in the corn field with buckwheat and control field was 19.91±5.58 and 4.33±1.13 eggs, respectively that were significantly different. The results clearly showed the significant effect of flowering buckwheat on the efficiency of T. embryophagum that could be useful to develop an inundative biological control program using Trichogramma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichogramma
  • biological control
  • flowering plants
  • buckwheat
  • Parasitism