کارایی برخی حشره کش های شیمیایی و طبیعی بر شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) و برخی دشمنان طبیعی مهم آن در شرایط مزرعه ای

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ایران

چکیده

شپشک آرد آلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley  یکی از آفات بالقوه ختمی چینی در فضای سبز اهواز می‌باشد. در این تحقیق ، اثرات کوتاه و دراز مدت حشره­ کش­های مختلف (ایمیداکلوپراید، دیازینون، اسپینوزاد، صابون حشره‌کش پالیزین® و آزادیراختین) روی جمعیت شپشک آرد­آلود پنبه و کفشدوزک­ های Nephus sp. و Hyperaspis sp. و میزان پارازیتیسم شپشک آردآلود توسط زنبور Aenasius bambawalei Hayat در شرایط مزرعه­ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج زیست ­سنجی در ۲۴ ساعت پس از تیمار نشان داد که حشره ­کش­های ایمیداکلوپراید (۶/۸۴ درصد)، دیازینون (۱/۸۴ درصد) و پالیزین® (۴/۷۷ درصد) توانستند به صورت معنی­دار جمعیت شپشک را نسبت به تیمار شاهد کاهش دهند. اثرات آزادیراختین در کاهش جمعیت شپشک آرد آلود پنبه در ۲۴ ساعت پس از تیمار معنی­ دار نبود (۱/۳۸ درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد). همچنین، ۲۴ ساعت پس از تیمار، حشره ­کش­های دیازینون و آزادیراختین بیشترین تاثیر منفی (کاهش ۱۰۰ درصدی نسبت به تیمار شاهد) و پالیزین® کمترین سمیت (بدون اختلاف معنی‌دار نسبت به شاهد) را روی جمعیت کفشدوزک­های شکارگر مورد تحقیق داشتند. بررسی اثرات دراز مدت حشره ­کش­های مورد آزمایش نشان داد ایمیداکلوپراید و پالیزین® موجب کاهش معنی­ دار جمعیت آفت نسبت به سایر تیمارها شدند. پالیزین® و آزادیراختین کمترین اثر را روی میزان پارازیتیسم زنبور Aenasius bambawalei داشتند. ایمیداکلوپرید و صابون حشره­ کش هر دو در کاهش جمعیت شپشک آردآلود پنبه نسبت به سایر تیمارها اثرگذارتر بودند، ولی با توجه به اثر منفی بیشتر ایمیداکلوپرید نسبت به صابون حشره کش روی دشمنان طبیعی و نیز محدودیت استفاده از حشره‌کش­ها در فضای سبز، صابون حشره ­کش برای مدیریت تلفیقی این آفت پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of some chemical and biological insecticides on the cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae), and some of its important natural enemies in field conditions

نویسنده [English]

  • F. Yarahmadi
Department of Plant Protetion, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Bavi, Iran
چکیده [English]

The cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley, is a potential pest that threatens green landscape in Ahvaz. In this study, the short-term and long-term effects of various insecticides (imidacloprid, diazinon, spinosad, Palizin®, and azadirachtin) on the populations of cotton mealybugs and predatory ladybird beetles, Nephus sp. and Hyperaspis sp., as well as on the parasitism rate of cotton mealybug by Aenasius bambawalei Hayat, were investigated under field conditions. The results of the bioassay at 24 h after treatment showed that imidacloprid (84.6%), diazinon (84.1%), and Palizin® (77.4%) significantly reduced the population of mealybugs compared to the control. The decrease effect of azadirachtin on the population density of cotton mealybugs 24 h after treatment was not significant (38.1% compared to the control). Furthermore, diazinin and azadirachtin had the greatest negative impacts (100% reduction compared to the control), and Palizin® had the least toxicity to ladybirds, with no significant difference compared to the control treatment. The long-term effects of the tested insecticides showed that, compared with the other treatments, imidacloprid and Palizin® had significant effects on reducing the pest population. Palizin® and azadirachtin had the least effect on the parasitism activity of Aenasius bambawalei. Both imidacloprid and insecticidal soap were more effective at reducing the P. solenopsis population than were the other treatments, but due to the greater negative effect of imidacloprid than of insecticidal soap on natural enemies and the limitation of using insecticides in green landspaces, insecticide soap is suggested for use in IPM programs for this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated pest managenement
  • ladybird beetles
  • parasitoids
  • short-term and long-term effects
Alaoui, M., Bouharround, R., El-Bouhssin, M., Halili, L., & Sbaghi, M. (2020). Toxicity of insecticides to the coccinellid predators of prickly pear cacti pest Dactylopius oputaliae (Hemiptera: dactylopiidae) Cryptolaemus montrozieri Mulsant and Hyperaspis camestris. Journal of Critical Reviews, 7(11), 983-987. DOI: 10.31838/jcr.07.11.176.
Asiedu, E., Afun, J. V. K., & Kwoseh, C. (2014). Control of Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) on white yam variety (Pona) in storage. ADRRI Journal (Multidisciplinary)9(9), 1-15. DOI: https://doi.org/10.55058/adrrij.v9i9.128.
Joshi, M. D., Butani, P. G., Patel, V. N., & Jeyakumar, P. (2010). Cotton Mealy Bug, Phenacoccus solenopsis Tinsley–A Review. Agricultural Reviews31(2), 113-119. DOI: https://doi.org/10.1016/S2095-3119(18)61972-0.
Mossadegh, M. S., Vafaei, S., Farsi, A., Zarghami, S., Esfandiari, M., Dehkordi, F. S., ... & Seyfollahi, F. (2015). Phenacoccus solenopsis Tinsley (Sternorrhyncha: Pseudococcidae), its natural enemies and host plants in Iran. In Proceedings of the 1st Iranian International Congress of Entomology, pp. 159-167.
Ruppel, R. F. (1983). Cumulative insect-days as an index of crop protection. Journal of Economic Entomology76(2), 375-377. DOI: https://doi.org/10.1093/jee/76.2.375.
Waqas, M. S., Shi, Z., Yi, T. C., Xiao, R., Shoaib, A. A., Elabasy, A. S., & Jin, D. C. (2021). Biology, ecology, and management of cotton mealybug Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae). Pest Management Science77(12), 5321-5333. DOI: 10.1002/ps.6565.