امکان استفاده از برخی جدایه‌های ایرانی قارچ بیمارگر Akanthomyces برای کنترل میکروبی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، شهرستان باوی، خوزستان، ایران

چکیده

شپشک آردآلود پنبه (Hemiptera: Pseudococcidae)Tinsely  Phenacoccus solenopsis  یکی از آفات مهم بسیاری از گیاهان در اکوسیستم­های کشاورزی و فضاهای سبز شهری می­باشد. در این مطالعه، امکان به کارگیری سه جدایه ایرانی از قارچ Akanthomyces lecanii (جدایه­های PAL6، PAL7 و PAL8) و یک جدایه ایرانی از گونه A. muscarius (جدایه GAM5) در کنترل میکروبی این آفت در شرایط گلخانه­ای و روی گیاه حسن یوسف (به عنوان میزبان گیاهی شپشک) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، گیاهان آلوده به پنج پوره­های سن آخر شپشک توسط غلظت­های مختلف (104، 105، 106، 107 و 108 کنیدی در هر میلی­لیتر) هر جدایه تیمار شده و میزان مرگ و میر شپشک­ها تا هشت روز و به صورت روزانه ثبت شد. میزان مرگ و میر از 3/14 درصد (در جدایه PAL7) تا 79/1 درصد (در جدایه PAL8) متغیر بود. بیشترین میزان مرگ و میر در غلظت 108 کنیدی در هر میلی­لیتر بیمارگرهای مزبور دیده شد. بیشترین مرگ و میر ناشی از بیماری­زایی جدایه­ها در روز ششم پس از تیمار ثبت شد. به طور کلی، سوسپانسیون کنیدی جدایه PAL7 قارچ A. lecanii با غلظت 108 کنیدی در هر میلی­لیتر بهترین گزینه بین بیمارگرهای مورد مطالعه برای کنترل میکروبی شپشک آردآلود پنبه بود که در شش روز پس از تیمار موجب 17/56 درصد مرگ و میر در جمعیت این آفت شد. از نتایج این تحقیق می­توان برای توسعه کنترل میکروبی شپشک آرد آلود پنبه به ویژه در محیط­های گلخانه­ای استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential of some Irianian isolates of Akanthomyces for microbial control of cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis, under greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • N. Lalari Sardar-Abadi
  • F. Yarahmadi
  • N. Zandi-Sohani
  • M. H. Ghodom Parizipour
  • A. Rajabpour
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Bavi, Iran
چکیده [English]

The cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsely (Hemiptera: Pseudococcidae), is an important pest of many plants in agroecosystems and urban green landscapes. In this study, potential of three isolates of Akanthomyces lecanii, isolates PAL6, PAL7, and PAL8, and an isolate of A. muscarius, isolate GAM5, to microbial biocontrol of this pest on Coleus blumei, as the pest host plant, were investigated under greenhouse conditions. The infested host plants to five last instar nymphs were treated using different conidial suspension concentrations (104,105, 106, 107, and 108 conidia/mL) of each isolate and the mealybug mortalities were recorded every day, for eight days. The mortalities were varied from 14.3% (isolate PAL7) to 1.79% (isolate PAL8). The highest mortality was observed in concentration of 108 conidia/mL of the pathogens. The highest mortality caused by the pathogens was recorded six days after treatment. Totally, conidial suspension concentration of 108 conidia/mL from A. lecanii PAL7 was the best candidate for microbial biocontrol of the mealybug among the pathogens causing 56.17% mortality in the pest population six days after treatment. The results can be used for developing microbial biocontrol of the cotton mealybug especially in greenhouse conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse pests
  • IPM
  • microbiological control
  • pathogenesis
Abbot, W. S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265–267.
Aini, A. N., Mongkolsamrit, S., Wijanarka, W., Thanakitpipattana, D., Luangsa-Ard, J. J. and Budiharjo, A. 2020. Diversity of Akanthomyces on moths (Lepidoptera) in Thailand. MycoKeys 71: 1.‏
Amnuaykanjanasin, A., Jirakkakul, J., Panyasiri, C., Panyarakkit, P., Nounurai, P., Chantasingh, D., Eurwilaichitr, L., Cheevadhanarak, S. and Tanticharoen, M. 2012. Infection and colonization of tissues of the aphid Myzus persicae and cassava mealybug Phenacoccus manihoti by the fungus Beauveria bassiana. BioControl 58 (3), 319–330.
Broumandnia, F. and Rajabpour, A. 2020. Efficacies of some isolates of Lecanicillium lecanii to control Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae). Journal of Plant Diseases and Protection 127(5): 625-631.
Broumandnia, F., Rajabpour, A., Parizipour, M. H. G. and Yarahmadi, F. 2021. Morphological and molecular identification of four isolates of the entomopathogenic fungal genus Akanthomyces and their effects against Bemisia tabaci on cucumber. Bulletin of Entomological Research 111(5), 628-636.
Cuthbertson, A. G. and Walters, K. F. 2005. Pathogenicity of the entomopathogenic fungus, Lecanicillium muscarium, against the sweet potato whitefly Bemisia tabaci under laboratory and glasshouse conditions. Mycopathologia 160: 315–319.
Cuthbertson, A. G., Walters, K. F. and Northing, P. 2005. The susceptibility of immature stages of Bemisia tabaci to the entomopathogenic fungus Lecanicillium muscarium on tomato and verbena foliage. Mycopathologia 159(1): 23–29.‏
Effendi, H. 2012. Phenolic Compounds of Sponge-associated Fungi (Lecanicillium evansii). Microbiology Indonesia 6(3): 1-1.‏
Fan. Y., Sh. Zhang., N. Kruer and Keyhani, N. O. 2011. High-throughput insertion mutagenesis and functional screening in the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. Journal of Invertebrate Pathology 106(2): 274–279.
Goettel, M. S., Koike, M., Kim, J. J., Aiuchi, D., Shinya, R. and Brodeur, J. 2008. Potential of Lecanicillium spp. for management of insects, nematodes and plant diseases. Journal of Invertebrate Pathology 98 (3): 256-261.
Hayashi, N., Kobayashi, N., Cruz, C. V. and Fukuta, Y. 2009. Protocols for the sampling of diseased specimens and evaluation of blast disease in rice. JIRCAS Working Report 63: 17-33.
Kepler, R. M., Luangsa-ard, J. J., Hywel-Jones, N. L., Quandt, C. A., Sung, G. H., Rehner, S. A., Aime, M. C., Henkel, T. W., Sanjuan, T., Zare R., Chen, M. J., Li, Z. Z., Rossman, A. Y., Spatafora, J. W. and Shrestha, B. 2017. A phylogenetic-based nomenclature for Cordycipitaceae (Hypocreales). IMA Fungus 8(2): 335–353.
Keppanan, R., Sivaperumal, S., Hussain, M., Bamisile, B. S., Aguila, L. C. R., Qasim, M. and Krutmuang, P. 2019. Molecular characterization of pathogenesis involving the GAS 1 gene from Entomopathogenic fungus Lecanicillium lecanii and its virulence against the insect host Diaphorina citri. Pesticide Biochemistry and Physiology 157: 99-107.‏
Kim, J. J. 2007. Influence of Lecanicillium attenuatum on the development and reproduction of the cotton aphid, Aphis gossypii. BioControl 52(6): 789–799.‏
Kirk, P. M., Cannon, P. F., Minter, D. W., & Stalpers, J. A. (2008). Dictionary of the fungi .Wallingford. UK: CABI, 599.‏
Liu, W., Xie, Y., Xue, J., Gao, Y., Zhang, Y., Zhang, X. and Tan, J. 2009. Histopathological changes of Ceroplastes japonicus infected by Lecanicillium lecanii. Journal of Invertebrate Pathology 10: 96–105.
Liu, B., Lan., P. M., Kao., Y. M., Tzeng, T. and Feng, C. 2003. Production of chitinase from Verticillium lecanii F091 using submerged fermentation. Enzyme and Microbial Technology 33: 410–415.
Moghadam, M. and Bagheri, M. 2010. A new mealybug pest in the south of Iran, Phenacoccus solenopsis (Tinsley) (Hemiptera: Pseudococcidae). Journal of Entomological Society of Iran 30 (1): 67-69. (In Farsi with English abstract).
Mongkolsamrit, S., Noisripoom, W., Thanakitpipattana, D., Wuthikun, T., Spatafora, J. W. and Luangsa-ard, J. J. 2018 Disentangling cryptic species with isaria-like morphs in Cordycipitaceae. Mycologia 110(1): 230–257.
Mossadegh, M. S., Vafaei, Sh., Zarghami, S., Farsi, A., Sedighi Dehkordi, F., Fazelinejad, A., Esfandiari, M. and Alizadeh, M. S. 2012. The mealybug Phenacoccus solenopsis Tinsley (Sternorrhyncha: Coccoidea: Pseudococcidae) in Khuzestan and Kish island. Proceedings of the 20th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran. P. 174. (In Farsi with English abstract).
Nawaz, M. and Freed, S. 2021. Pathogenicity of different isolates of entomopathogenic fungi on cotton mealybug, Phenaccocus solenopsis Tinsley. Pakistan Journal of Zoology 54(1): 1-8.
Nazar, M. Z., Freed, S., Hussain, S., Sumra, M. W., Shah, M. S. and Naeem, A. 2020. Characteristics of biochemical resistance mechanism of novel insecticides in Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae). Crop Protection 138: 105320.
Ortiz-Urquiza, A. and Keyhani, N. O. 2013. Action on the surface: entomopathogenic fungi versus the insect cuticle. Insects 4(3): 357–374.‏‏
Rajabpour, A. and Yarahmadi, F. 2012. Seasonal population dynamics, spatial distribution and parasitism of Aphis gossypii on Hibiscus rosa-chinensis in Khuzestan, Iran. Journal of Entomology 9(3): 163-170.
Ren, S. X., Ali, S., Huang, Z. and Wu, J. H. 2010. Lecanicillium muscarium as microbial insecticide against whitefly and its interaction with other natural enemies. Microbiology and Microbial Biotechnology 27: 339–348.‏
Roozdar, E., Habibpour, B., Mossadegh, M. S. and Mahmoodi Sourestani, M. 2019. Evaluation of biological effects of essential oils of 14 plants species against cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) under laboratory conditions. Plant Protection 42(3): 72-86.
Saddiq, B., Shad, S. A., Khan, H. A. A., Aslam, M., Ejaz, M. and Afzal, M. B. S. 2014. Resistance in the mealybug Phenacoccus solenopsis Tinsley (Homoptera: Pseudococcidae) in Pakistan to selected organophosphate and pyrethroid insecticides. Crop Protection 66: 29-33.
Sahito, H. A., Abro, G. H., Syed, T. S., Memon, S. A., Mal, B. and Kaleri, S. 2011. Screening of pesticides against cotton mealybug Phenacoccus solenopsis Tinsley and its natural enemies on cotton crop. International Research Journal of Biochemistry and Bioinformatics 1(9): 232-236.
Soltani, T., Yarahmadi, F., Rajabpour, A. and Ghoddom Parizi Pour, M. H. 2022. Pathogenicity of Iranian isolates of Akanthomyces lecanii and A. muscarius on the black bean aphid (Aphis fabae Scopoli). Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 45(1): 19-28.
Sugimoto, M., Koike, M., Hiyama, N. and Nagao, H. 2003. Genetic, morphological, and virulence characterization of the entomopathogenic fungus Verticillium lecanii. Journal of Invertebrate Pathology 82 (3): 176-187.
Wang, X., Gong, X., Li, P., Lai, D. and Zhou, L. 2018. Structural diversity and biological activities of cyclic Depsipeptides from fungi. Molecules 23:169.
Wraight, S. P., Lopes, R. B. and Faria, M. 2017. Microbial control of mite and insect pests of greenhouse crops. In Lawrence A. L. (Eds). Microbial control of insect and mite pests. Academic Press. pp. 237-252.