فراسنجه‌های زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.) در مواجهه با غلظت زیرکشنده (LC25) کلرفلوآزورون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

چکیده

شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) از آفات مهم و اقتصادی محصولات چلیپایی در ایران است. یکی از روش­های اصلی و اولیه برای دفاع از گیاهان در برابر شته­ها استفاده از آفت­کش­های شیمیایی است. با توجه به توصیه کاربرد حشره­کش کلرفلوآزورون علیه بید کلم، در پژوهش حاضر تاثیر کشنده و زیرکشنده آن روی شته مومی کلم بررسی شد تا امکان تلفیق کنترل ارزیابی شود. روش مورد استفاده در انجام آزمایش­ها پاشش ترکیبات آفت­کش روی صفحه­های برگی حاوی شته بود. برای بررسی اثر زیرکشنده آفت­کش روی شته از غلظت LC25 محاسبه­شده (60/105پی­پی­ام) استفاده شد. نتایج نشان داد طول عمر و باروری شته­های بالغ تیمار شده به­طور قابل­توجهی تحت تأثیر غلظت زیرکشنده قرار گرفتند. طول عمر کل از 78/12 روز در شاهد به 14/8 روز در غلظت زیرکشنده کاهش یافت. داده­های تحقیق حاضر نشان داد که غلظت زیرکشنده، نتاج شته­های کلم تیمار شده را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. غلظت زیرکشنده آفت­کش مورد مطالعه، مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) را در مقایسه با شاهد کاهش داد. سایر فراسنجه­های رشد جمعیت مانند نرخ خالص تولید­مثل (R0) ، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و نرخ ناخالص تولید­مثل (GRR) نیز به­طور معنی­داری نسبت به شاهد کمتر بودند. کاهش نرخ رشد در غلظت زیرکشنده باعث افزایش میانگین مدت زمان یک نسل (T) شد. بر اساس یافته­های پژوهش حاضر، در صورت همزمانی حضور شته مومی کلم و بیدکلم در شرایط مزرعه، کاربرد آفت­کش کلرفلوآزورون برای کنترل آفت توصیه شده (بیدکلم) می­تواند در مدیریت جمعیت شته مومی کلم نیز موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae, encountering the sublethal concentration (LC25) of chlorfluazuron

نویسندگان [English]

  • H. Rajabi 1
  • S. A. Safavi 1
  • M. Fourouzan 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Agricultural and natural resources research center of west Azarbaijan, AREEO, Urmia, Iran
چکیده [English]

Brevicoryne brassicae (L.) is one of the important and economic pests of Cole crops in Iran. One of the main methods to protect plants against aphids is using chemical pesticides. In this study, the sublethal effects of Chlorfluazuron was evaluated on the population growth parameters of cabbage aphid under greenhouse condition. The method used in the experiments was insecticide spraying on the leaves containing aphids. LC25 (105.60 ppm) concentration was used to investigate the sublethal effect of insecticides on aphid. The results showed that lifespan/longevity and fertility of the treated adult aphids were significantly affected by the sublethal concentration. Total longevity reduced from 12.78 days in control treatment to 8.14 days in sublethal concentration. The results of present study indicated that sublethal concentration also affected progeny of treated adult aphids. Accordingly, the sublethal concentration of the studied insecticide decreased the values of the intrinsic rate of increase (r) compared to the control treatment. Other population growth parameters such as net reproductive rate (R0), finite rate of increase (λ) and gross reproductive rate (GRR) were also significantly lower than the control. Decreasing the growth rate in sublethal treatment increased mean generation time (T). Based on research findings, Chlorfluazuron can be suitable for use in the management of the cabbage aphid, other than the recommended pest (diamondback moth).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cabbage aphid
  • Chlorfluazuron
  • Intrinsic rate of increase
  • Sublethal effects
Acheampong, S. and Stark, J. D. 2004. Effects of the agricultural adjuvant Sylgard 309 and the insecticide pymetrozine on demographic parameters of the aphid parasitoid, Diaeretiella rapae. Sylgard Biological Control 31: 133-137.
Bank, J. E. and Stark, J. D. 1998. What is ecotoxicology? An adhoc grap bag or an interdisciplinary science? Intergrative Biology 5: 195-204.
Blackman, R. L. and Eastop, V. F. 1984. Aphids on the World Crops, An Identification Guide. John Wiley and Sons, New York. pp. 466.
Blackman R. L. and Eastop V. F. 2006. Aphids on Worlds’ Herbaceous Plants and Shrubs (Volume 1 host lists and Keys). John Wiley and Sons. London. 1456pp.
Borgorni, P. and Vendramin, J. 2005. Sublethal effect of aqueous extract of Trichilia sp. on Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) development in maize. Neotropical Entomology 34: 311-317.
Chen, N. C. 1990. Pesticide bioassay technology. Beijing: Beijing Agricultural University Press 95-109.
Chi, H. 2019. TWOSEX-MSChart: a computer program for the age stage, two-sex life table analysis. available at: http://140. 120.197.173/ Ecology/ Download/ TWOSEX-MSChart.
Desneuxe, N., Decourtye, A. and Delpuech, J. M. 2007. The sublethal effects of pesticides on beneficial arthropods. Annual Review of Entomology 52: 81-106.
Fenoll, J., Ruiz, E., Hellin, P., Lacasa, A. and Flores, P. 2009. Dissipation rates of insecticides and fungicides in peppers grown in greenhouse and under cold storage conditions. Food Chemistry 113: 727-732.
Furk, C. and Hines, C. M. 1993. Aspects of insecticide resistance in the melon and cotton aphid, Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae). Annals of Applied Biology 123: 9-17.
Hashizume, B. 1988. Atabron® 5E, a new IGR insecticide (chlorfluazuron). Japan Pesticide Information 58: 32-34.
Heidary, M., Jafari, Sh., Karimzadeh, J., Negahban, M. and Shakarami, J. 2020. The effects of pure and nanocapsulated formulations of Thymus daenensis Celak. (Lamiaceae) essential oil on life-table parameters of cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) (Hem: Aphididae). Plant Pest Research 10 (2): 15-32. (In Farsi)
Horowitz, A. R., Ellsworth, P. C. and Ishaaya, I. 2009. Biorational pest control: an overview. In: I. Ishaaya, AR. Horowitz, editors. Biorational control of arthropod pest: application and resistance management. Heidelberg, Springer, pp. 1-20.
Hughes, R. D. 1963. Population dynamics of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.). The Journal of Animal Ecology 393-424.
Ishaaya, I., Kontsedalov, S. and Horowitz, A. R. 2005. Biorational insecticide: mechanism and ceoss-resistance. Archives of Insect Biochemistry and Physiology 58: 192-199.
Ishaaya, I., Navon, A. and Gurevitz, E. 1986. Comparative toxicity of chlorfluazuron (IKI-7899) and cypermethrin to Spodoptera littoralis, Lobesia botrana and Drosophila melanogaster. Crop Protection 5 (6): 385-388.
Kammenga, J. and Laskowski, R. 2000. Demography in ecotoxicology. John Wiley and Sons, Chichester, UK. pp. 298.
Karimzadeh, R., Kazemi, F. and Hejazi, M. J. 2020. Compatibility of Beauveria bassiana (Balsamo) with some biorational insecticides, ‎and their effects on four species of pests and natural enemies in alfalfa fields. Iranian Journal of Plant Protection Science 50 (2): 235-247. (In Farsi)
Khorshidi, M., Abad, R. F. P., Saber, M. and Zibaee, A. 2019. Effects of hexaflumuron, lufenuron and chlorfluazuron on certain biological and physiological parameters of Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae). Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 21: 101270.
Lashkari, M. R., Sahragard, A. and Ghadamyari, M. 2007. Sublethal effects of imidacloprid and pymetrozine on population growth parameters of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae on rapeseed, Brussica napus L. Insect Science 14: 207-212.
Mahmoodi, L., Mehrkhou, F., Guz, N., Forozan, M. and Atlihan, N. 2020. Sublethal effects of three insecticides on fitness parameters and population projection of Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae). Jornal of Economic Entomology 113 (6): 2713-2722.
Nasiri, R., Karimzadeh, J. and Jalalizand, A. R. 2015. Comparison of the several biological, hormonal and chemical insecticides on Diamond Back Moth (DBM). IAU Entomological Research Journal 7 (1): 51-59. (In Farsi)
Omirou, M., Vryzas, Z., Papadopoulou-Mourkidou, E. and Economou, A. 2009. Dissipation rates of iprodione and thiacloprid during tomato production in greenhouse. Food Chemistry 116: 499-504.
Perveen, F. 2000. Sublethal effects of chlorfluazuron on reproductivity and viability of Spodoptera litura (F.) (Lep., Noctuidae). Journal of Applied Entomology 124: 223-231.
Pooye, E., Sheibani, Z. and Hasani, M. R. 2019. Effect of different insecticides on eggs and nymphs of Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) under field conditions. Journal of Applied Research in Plant Protection 8 (1): 19-31. (In Farsi)
Rahmani, S. and Bandani, A. R. 2013. Sublethal concentrations of thiamethoxam adversely affect life table parameters of the aphid predator, Hippodamia variegate (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae). Crop Protectection 54: 168-175.
Romasi, F., Vahedi, H., Moeeni Naghadeh, M. and Mahmoudvand, M. 2021. The effects of botanical insecticides palizin® and tondexir® on cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. under laboratory conditions. Plant Protection 43 (4): 71-89.
Saldo, S. and Szpyrka, E. 2009. Ecotoxicological view of protection of apple orchards against insect pests in Poland. Pestycydy/Pesticides (1-4): 15:26.
Sanil, D. and Shetty, N. J. 2012. The effect of sublethal exposure to temephos and propoxur on reproductive fitness and its influence on circadian rhythms of pupation and adult emergence in Anopheles stephensi Liston-amalaria vector. Parasitology Research 111: 423-432.
Sohrabi, F., Shishehbor, P., Saber, M. and Mosaddegh, M. S. 2014. Effects of buprofezin and imidacloprid on the functional response of Eretmocerus mundus Mercet. Plant Protection Science 50: 145-150.
Sonoda, S. and Tsumuki, H. 2005. Studies on glutathione S-transferase gene involved in chlorfluazuron resistance of the diamondback moth, Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae). Pesticide Biochemistry and Physiology 82: 94-101.
Stark, J. D. and Rangus, T. M. 1994. Lethal and Sublethal effects of the neem insecticide formulation, ‘Margosan-O’, on the pea aphid. Pesticide Science 41: 155-160.
Stark, J. D. and Wennergren, U. 1995. Can population effects of pesticides be predicted from demographic toxicological studies? Journal of Economic Entomology 88: 1089-1096.
Stark, J. D. and Banks, E. 2003. Population level effects of pesticides and other toxicants on arthropods. Annual Review of Entomology 48: 505-519.
Tadeo, L. 2008. Analysis of pesticides in food and environmental samples. CRC Press Taylor and Francis Group an Informa Business, pp. 382.
Taheri-Sarhozaki, M. and Safavi, S. A. 2014. Sublethal effects of tiametoxam on life table parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions. Archives of Phytopathology and Plant Protection 47: 508-515.
Vattikonda, S. R. and Sangam, S. R. 2017. Effect of forskolin on the growth and differentiation of the ovary of Papilio demoleus L. (Lepidoptera: Papilionidae). International Research Journal of Environmental Sciences 6: 13-17.
Vojoudi, S. and Saber, M. 2013. Lethal and sublethal effects of thiacloprid on survival, growth and reproduction of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). Archives of Phytopathology and Plant Protection 46: 1769-1774.