ویژگی‌های زیستی و زادآوری نسل بهاره ی سن (Aelia acuminata L. (Hemiptera: Pentatomidae در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سن (Aelia acuminata (L.) (Hemiptera: Pentatomidae از جمله‌ی سن‌های غلات محسوب می‌شود که گاهی اوقات خسارت آن در مزارع گندم و جو گزارش شده است. مطالعه‌ی زیست‌شناسی و تحلیل کمی جمعیت آن به شناخت ویژگی‌های این سن کمک می‌کند. بدین منظور حشرات کامل نسل بهاره‌ی سن A. acuminata، از مزرعه‌ی گندم در منطقه‌ی آمل جمع‌آوری و مطالعه‌ی نشو و نما و پارامترهای تولیدمثلی آن انجام شد. سن‌های یادشده در آزمایشگاه (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60-80 % و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) با دانه‌ی گندم تغذیه شدند. میانگین دوران نشو ونمای تخم و پنج سن پورگی سن A. acuminata به ترتیب 028/0 ± 14/7، 056/0 ± 96/4، 221/0 ± 11/9، 238/0 ± 28/6، 185/0 ± 56/6 و 347/0 ± 63/8 روز به دست آمد. بیش از 80% مرگ و میر مربوط به مراحل تخم و پوره‌های سنین اول و دوم بود. دوران نشو ونمای حشرات نر و ماده تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشت (به ترتیب 81/0 ± 36/43 و 87/0 ± 00/43 روز). پارامترهای نرخ ذاتی و نهایی رشد جمعیت (روز1-)، نرخ ناخالص و خالص تولید مثل (تخم) و طول دوره‌ی یک نسل (روز) به ترتیب 0112/0 ± 0261/0-، 210/0 ± 974/0، 81/5 ± 7/10، 094/0 ± 16/0 و 74/15 ± 99/68 برآورد شد. عملکرد ضعیف تولید مثلی افراد نسل بهاره‌ی این سن نشان می دهد که آن‌ها قادر به استقرار کلنی پرورشی در شرایط آزمایشگاهی نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological and reproductive characteristics of spring generation of Aelia acuminata L. (Hemiptera: Pentatomidae) in laboratory conditions

نویسنده [English]

  • J. Mohaghegh Neyshaboori
چکیده [English]

Aelia acuminata (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) is among cereal bugs that occasionally damages wheat and barley plants. To understand its reproductive potential, an experiment was carried out using adults of spring generation collected from a wheat field in Amol (North Iran). The insects were fed with wheat grains and maintained at 25 ± 1 ºC, RH = 60-80% and a photoperiod of L:D = 16:8 h. Development times of egg and five nymphal instars were 7.14 ± 0.028, 4.96 ± 0.056, 9.11 ± 0.221, 6.28 ± 0.238, 6.56 ± 0.185 and 8.63 ± 0.347 days, respectively. More than 80% mortality occurred during egg and two first nymphal stages. Total development time was not different between female (43.00 ± 0.87 days) and male (43.36 ± 0.81 days). Estimated values for intrinsic and finite rates of increase (day -1), gross and net reproductive rates (eggs) and generation time (days) were -0.0261 ± 0.0112, .974 ± 0.210, 10.7 ± 5.81, 0.16 ± 0.094 and 68.99 ± 15.74, respectively. Poor reproductive performance of spring generation of A. acuminata indicated that they could not properly be established under the examined laboratory conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demography
  • cereal bugs
  • laboratory rearing