بررسی فون سوسک‌های چوب‌زی در جنگل‌های استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران

چکیده

سوسک­های چوب ­زی به عنوان یکی از مهم­ترین موجودات جنگل با تغذیه از چوب­های در حال زوال و تجزیه آنها نقش مهمی در چرخه غذایی اکوسیستم جنگل و همچنین حفاظت از آن دارند.  مطالعه و بررسی گونه­های سوسک­های چوب­زی جنگل­های هیرکانی در سال­های 1397-1393 در مناطق مختلف جنگل­های استان گلستان انجام شد. نمونه­برداری توسط تله­های گودالی و پنجره­ای انجام شد. نمونه­ها­ی شناسایی شده متعلق به گونه­های Taphrorychus lenkoranus Reitter, 1913، Scolytus intricatus (Ratzburgi,1837)، Scolytus rugulosus (Müller, 1818)، Hypothenemus eruditus Westwood 1836، Trypodendron lineatum (Olivier, 1795)، Xleborinus saxessini (Ratzburgi,1837) و Anisandrus dispar(Fabricius,1792) متعلق به زیر­خانواده Scolytinae وCis reitteri Lopes, 2002  و Cis chinensis Lawrence,1991 متعلق به خانواده Ciidae شناسایی شد. بر اساس نتایج،گونه­های Cis reitteri, Fabricius 1988 ، Cis chinensi Linnaeus, 1991  و Taphrorychus lenkoranus Reitter, 1913 برای اولین بار از استان گلستان گزارش می­شوند. دراین مطالعه فهرستی از گونه­های سوسک­های چوب­زی استان گلستان نیز تهیه شد. نمونه­های شناسایی شده در کلکسیون موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور نگهداری می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A faunal study of saproxylic beetles in forests of Golestan province

نویسندگان [English]

  • S. Amini
  • M. E. Farashiani
Research Institute of Forests and Rangelands –Tehran-Iran
چکیده [English]

Saproxylic beetles as one of the most important forest organisms by feeding and decomposing of decay wood play an important role in forest ecosystem nutrition cycle and forest protection. A study was conducted on the saproxylic beetles in Hyrcanian forests in different regions of these forests in Golestan province during 2013-2017. Sampling was done by pitfall and window traps. Samples were identified as Taphrorychus lenkoranus Reitter, 1913, Scolytus intricatus (Ratzburgi,1837), Hypothenemus eruditus Westwood 1836, Trypodendron lineatum (Olivier, 1795), Xleborinus saxessini (Ratzburgi,1837), Anisandrus dispar (Fabricius,1792), Scolytus rugulosus (Müller, 1818) belonging to subfamily Scolytinae and Cis reitteri Lopes,2002, Cis chinensis Lawrence,1991belonging to Ciidae family. Two species Taphrorychus lenkoranus and Cis chinensis are recorded from Golestan province for the first time. Also, a checklist of saproxylic beetles for Golestan province is provided. The identified species are maintained in museum collection of Research Institute of Forest and Rangelands, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dead trees
  • Hyrcanian Forests
  • Saproxylic beetles
Amini, S. Hosseini, R. and Sohani, M. 2013. A faunal study of bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in Guilan province in north of Iran. Entomofauna 12:169–176.
Amini, S. Sheykhnejad, H. and Hosseini, R. 2016. First record of Cis Chinensis (Coleoptera: Ciidae) from Iran. Journal of Entomological Research 8:165-169 (In Farsi)
Amini. S., Nozari, J., Knizek, M., Mandelshtam, M. Etemad, V. and Faccoli, M. 2017. New records of Iranian bark beetles (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) and their host plants. Zootaxa 43-50: https://doi.org/ 396–400. 10.11646/zootaxa 4350.2.13
Amini, S., Nozari, J., Kroَlik, R., Farashiani, M. and Kazerani, F. 2020. A survey of Ciidae Leach, 1819 (Coleoptera: Tenebrionoidea) of the Hyrcanian Forest with new faunistic records. Zoodiversity 54: 317–328. https://doi.org/10.15407/zoo2020.04.317.
Kazerani, F. Farashiani, M.E. Amini, S. and Zeynali, S. 2019. Species diversity of Saproxylic beetles in Beech forests of Guilan province. Iran Nature 5: 35-40 (In Farsi)
Marvi Mohajer, M. 2004. Forestry. University of Tehran Press.410 pp. (In Farsi)
Müller, J., 2015. Experimental studies of dead-wood biodiversity - a review identifying global gaps in knowledge. Biological Conservation 191: 139-149. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.06.006.
Müller, J., Barimani Varandi, H., Babaii, M R., Farashiani, M E., Sageb-Talebi, K., Lange, F. and Seibold S. 2018. The diversity of saproxylic insects (Coleoptera, Heteroptera) on four tree species of the Hyrcanian forest in Iran. Journal of Insect Conservation 22 (3): 607–625. https://doi.org/10.1007/s10841-018-0089-1.
Pfeffer, A. 1995. Zentral und westpaläarktische Borken und Kernkäfer (Coleoptera: Scolytidae: Platypodidae). Pro Entomologia 310 pp.
Sagheb-Talebi, K., Sajedi, T., and Pourhashemi, M., 2014. Forests of Iran: A treasure from the past, a hope for the future. Springer 152 pp. https://doi.org/10.1007/978-94- 007-7371-4
Seibold, S., and Thorn, S., 2018. The Importance of Dead-Wood Amount for Saproxylic Insects and How It Interacts with Dead-Wood Diversity and Other Habitat Factors. In Ulyshen M. D. (Ed.).  Saproxylic Insects: Diversity, Ecology and Conservation. Cham, Springer International Publishing pp. 607–637. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75937-1_18.