تراکم جمعیت مراحل مختلف رشدی مگس گلرنگ، (Acanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Tephritidae روی ارقام مختلف گلرنگ در جنوب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi یکی از آفات مهم گلرنگ است که هر ساله خسارات زیادی به این محصول وارد می­کند. به­ منظور بررسی تراکم جمعیت آن روی ارقام مختلف در سال 1391، هفت رقم گلرنگ شامل گلدشت، پدیده، زرقان، ورامین، PI، Acataria، Mec163 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد (جنوب تهران) در قالب طرح بلوک­ های کاملا تصادفی و در 4 تکرار کشت شد. به محض شکار حشرات کامل، نمونه برداری از غوزه­ های گلرنگ به­ صورت هفتگی آغاز شد و از اواخر خرداد تا اواخر تیر ماه نمونه ­برداری انجام شد. تعداد لارو و شفیره در هر غوزه به ­طور جداگانه شمارش و در جدول­ های مخصوص ثبت شد. رقم PI (10/81) بیش­ترین تراکم لارو را نسبت به سایر ارقام داشت. ارقام گلدشت و Mec163 به ترتیب با میانگین رتبه 45/60 و 83/62 کم­ترین تراکم لارو را نسبت به سایر ارقام داشتند. ارقام پدیده و زرقان به ­ترتیب با میانگین رتبه 83/75 و 40/75 بیش­ترین تراکم شفیره را نسبت به سایر ارقام داشتند. رقم Mec163 با میانگین رتبه 10/63 در بین سایر ارقام دارای کم­ترین تراکم شفیره بود. در بین ارقام مختلف رقم ورامین با میانگین رتبه 9/77 دارای بیش­ترین میزان تراکم مراحل رشدی مگس گلرنگ بود و سپس به­ ترتیب ارقام پدیده و PI با میانگین رتبه 5/76 و 2/76 بیش­ترین تراکم مجموع مراحل رشدی مگس گلرنگ را داشتند. در بین ارقام مختلف رقم Mec163 با میانگین رتبه 05/58 و رقم گلدشت با میانگین رتبه 28/59 کم­ترین میزان تراکم مجموع مراحل رشدی را داشتند. در مجموع می­ توان نتیجه گرفت که میانگین تراکم مراحل مختلف رشدی آفت روی برخی ارقام به دلیل پیش­رس بودن و ظهور زودهنگام غوزه و همچنین خاردار بودن غوزه ­ها کمتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population density of different growth stages of the safflower fly, Acanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae) on different cultivars of safflower in the south of Tehran

نویسندگان [English]

  • Z. Doosti
  • H. Abasipour
  • A. R. Askariyanzadeh
چکیده [English]

The safflower fly, Acanthiophilus helianthi is one of the most important pests of safflower in the world that every year causes sever damage to the crop. In order to study population density of the safflower fly in 2012, seven safflower cultivars including Goldasht, Padideh, Zarghan, Varamin, PI, Acataria, Mec163 were cultivated under Completely Randomized Block Design with four replicates in research field of Shahed University (Southern Tehran). Once adult were captured, sampling was started from safflower bolls on weekly basis from late June to late of August. The number of larvae and pupae in each boll were counted separately for each cultivar and recorded in tables. Cultivar PI (10.81) had the highest density of larvae than other varieties. Cultivars Mec163 and Goldasht with rank mean of 60.45 and 62.83 had the lowest larval density than other varieties, respectively. Padideh and Zarghan cultivars with rank mean of 75.83 and 75.40 had the highest density of pupae than other varieties, respectively. Mec163 cultivar with a rank mean of 63.10 comparisons with other varieties had the lowest density of pupae. Varamin cultivar in comparison with other cultivars with rank mean rank of 77.9 had the highest safflower fly developmental stages, and then PI and Padideh cultivars with rank mean of 76.5 and 76.2 had the highest density of total developmental stages, respectively. Mec163 cultivar among varieties, with a rank average of 58.50 and Goldasht with the rank mean of 59.28 had the lowest density of all developmental stages. In general it can be concluded that mean density of different developmental stages of pest on some cultivar was low because of premature and early emergence and spiny bolls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safflower fly
  • Acanthiophilus helianthi
  • population fluctuation
  • Cultivar
  • south of Tehran