بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل مهم در ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی، تعیین نرخ حمله آن­ها در تراکم­های مختلف میزبان و به عبارت دیگر واکنش تابعی است. در این پژوهش، واکنش تابعی وابسته به سن زنبور  Bezdenko Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا در تراکم­های 5، 10، 20، 30، 40، 60 و 80 عدد از تخم بید آرد  Zeller Ephestia kuehniella در شرایط دمایی 1±23 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8:16 ساعت بررسی شد. نتایج مربوط به تجزیه واکنش تابعی، برای روزهای اول و دوم عمر زنبور پارازیتوئید واکنش تابعی نوع سوم و برای روزهای سوم تا نهم عمر نوع دوم را نشان داد. قدرت جستجو (a)، زمان دستیابی (Th) و حداکثر نرخ پارازیتیسم (T/Th)زنبور پارازیتوئید تحت تاثیر سن آن قرار گرفت. با افزایش سن پارازیتوئید قدرت جستجو کاهش معنی­داری نشان نداد، در حالی­که زمان دستیابی میزبان با افزایش سن زنبور به طور معنی­داری افزایش یافت و کم­ترین مقدار آن در روز اول عمر به میزان 573/0 ساعت به دست آمد. همچنین با افزایش سن پارازیتوئید، حداکثر نرخ پارازیتیسم زنبور کاهش معنی­داری از خود نشان داد به طوری که از مقدار 75/41 تا 51/5 به ترتیب در روزهای اول تا نهم کاهش پیدا کرد.  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سن زنبور در تعیین نوع واکنش تابعی زنبور  T. brassicae موثر بوده و کارایی این زنبور در روزهای اول و دوم عمر نسبت به روزهای دیگر عمر بیشتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age-specific functional response of wolbachia-infected strain of the parasitoid, Trichogramma brassicae at different densities of Ephestia kuehniella

نویسندگان [English]

  • R. Nikbin
  • A. Sahragard
  • M. Hosseini
چکیده [English]

One of important aspects in evaluating the efficiency of a natural enemy is the attack rate across a range of host densities, i.e., its functional response. In this research, age-specific functional response of wolbachia-infected strain of parasitoid, Trichogramma brassicae to different egg densities (5, 10, 20, 30, 40, 60 and 80) of Ephestia kuehniella at 23 ± 1° C, 60 ± 5% RH and 16:8 h (L:D) photoperiod was evaluated. The type III functional response was obtained for one and two day old wasps, and a type II for 3 to 9 day old ones. Searching efficiency (a), handling time (Th) and maximum parasitism rate (T/Th) of parasitoid wasps were significantly affected by their ages. With increasing in parasitoid age a non-significant declining trend was shown in searching efficiency (a) but handling time (Th) increased significantly as adult parasitoid aged and the lowest value was observed at 1st day of parasitoid’s life (0.573 h). Also, by increasing in parasitoid age maximum parasitism rate (T/Th) clearly declined and it ranged from 41.75 to 5.51 hosts at 1st up to 9th days of wasp life. The results illustrated that age-specific functional response of T. brassicae wasps were different and the highest efficiency gained in the first two days of their life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Searching efficiency
  • Thelytoky
  • Functional response
  • Trichogramma brassicae