تأثیر میزبان بر برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید تخم (Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ساقه­ خواران نیشکر در ایران شامل دو گونه Sesamia cretica Led. و S. nonagrioides Lef. می­ باشند که از مهم ترین آفات نیشکر محسوب می­ شوند. مهم­ ترین دشمن طبیعی ساقه­ خواران نیشکر در خوزستان زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae Gahan است که نقش مهمی در تنظیم جمعیت میزبان ایفا می­ نماید. به منظور ارزیابی تأثیر میزبان بر زنبور T. busseolae یک بررسی آزمایشگاهی انجام شد. برای این منظور، طول دوره بلوغ، دوره تخم­ریزی، دوره پیش از تخم­ریزی، میزان تخم­ریزی و نسبت جنسی نتاج زنبور پارازیتوئید T. busseolae روی دو میزبان در دماهای 1±20، 1±25 و 1±30 درجه سلسیوس مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس روی هر دو میزبان نشان داد که دما تأثیر معنی­ داری بر دوره بلوغ، دوره پیش از تخم­ریزی و میزان تخم­ریزی زنبور T. busseolae دارد ( 0001 /0>P) و نسبت جنسی نتاج تحت تأثیر دما قرار نگرفت. دما بر دوره تخم­ریزی زنبور روی S. cretica تأثیر معنی­ داری داشت ( 0001 /0>P) ولی روی S. nonagrioides تأثیری نشان نداد. میزان تخم­ریزی زنبور پارازیتوئید در هر سه دمای آزمایشی روی تخم­ های S. cretica بیشتر از تخم­ های S. nonagrioides می­ باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق تخم­ های ساقه­ خوار S. cretica در مقایسه با میزبان دیگر، میزبان برتری برای زنبور T. busseolae محسوب می­ شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of host species on some biological parameters of the egg parasitoid, Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae)

نویسندگان [English]

  • A. Jamshidnia
  • R. Sadeghi
چکیده [English]

The sugarcane stem borers, Sesamia cretica Led. and S. nonagrioides Lef. are the most important pests of sugarcane in Iran. The egg parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan is the most important natural enemy of Sesamia spp. in Khuzestan province that play an important role in regulating populations of sugarcane stem borers. In order to evaluate the effect of host species on T. busseolae a laboratory investigation was carried out. Adult longevity, oviposition period, preoviposition period, fecundity and sex ratio of T. busseolae were studied on two hosts at three constant temperatures (20±1, 25±1 and 30±1 ºC). Results of analysis of variance showed that temperature had a significant effect on adult period, preoviposition period and fecundity of T. busseolae (P< 0.001) and had no effect on progeny sex ratio on both hosts. Oviposition period significantly affected by temperature on S. cretica (P< 0.001) and not affected on S. nonagrioides. Total fecundity of T. busseolae at all temperatures tested was higher on S. cretica than S. nonagrioides. Based on our results S. cretica eggs are the most favorable host for T. busseolae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugarcane
  • stem borer
  • Temperature
  • Sesamia cretica
  • Sesamia nonagrioides