بررسی ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی شپشک آرد آلود جنوب ).Nipaecoccus viridis (News

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شپشک آردآلود جنوب (Nipaecoccus viridis (News. از آفات مهم مرکبات و بسیاری از گیاهان زراعی و غیر زراعی محسوب می­ شود. در این تحقیق رفتار تغذیه­ ای کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur مهم­ترین شکارگر شپشک آردآلود جنوب در استان خوزستان، از طریق مطالعه ترجیح مرحله طعمه مراحل مختلف رشدی کفشدوزک نسبت به مراحل مختلف رشدی شپشک و همچنین واکنش تابعی ماده بالغ کفشدوزک روی طعمه ترجیحی آن در شرایط آزمایشگاهی در دمای 1±30 درجه سلسیوس­، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 14:10 ساعت (تاریکی: روشنایی) بررسی شد. نتایج نشان داد تخم و ماده بالغ شپشک، طعمه ترجیحی اغلب مراحل رشدی این شکارگر بوده و آن­ ها کمترین ترجیح را نسبت به پوره سن یک شپشک نشان دادند. نوع واکنش تابعی و پارامترهای حاصل از آن به ترتیب با استفاده از رگرسیون لجستیک و رگرسیون غیر خطی محاسبه شدند. بر اساس نتایج رگرسیون لجستیک، نوع واکنش تابعی نوع سوم تعیین شد. ضریب ثابت (b) 00811/0  و زمان دستیابی (Th) برابر 2819/0 ساعت بود. حداکثر نرخ حمله (T/Th) 1/85 تخم شپشک تخمین زده شد. با افزایش تراکم طعمه تعداد تخم گذاشته شده توسط ماده بالغ کفشدوزک افزایش و کارایی بهره­ برداری از طعمه و کارایی تبدیل غذای بلعیده شده به توده تخم کاهش یافت. بر اساس نتایج به‌دست آمده کفشدوزک N.arcuatus از توانایی زیادی در کنترل شپشک آردآلود جنوب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prey stage preference and functional response of the Coccinellid, Nephus arcuatus Kapur in response to Nipaecoccus viridis (News.)

نویسندگان [English]

  • S. Zarghami
  • M. S. Mossadegh
  • F. Kocheili
  • H. Allahyari
  • A. Rasekh
چکیده [English]

The spherical mealybug, Nipaecoccus viridis (News.), is a serious pest of citrus and other crop and non-crop plants. In this study  the feeding behavior of Nephus arcuatus Kapur, the most important predator of N. viridis in Khuzestan province. This study was assessed out by determining prey stage preference of larvae and adult of lady beetles to different stage of mealybug and functional response of adult female lady beetles on its preferred prey. All experiments were conducted in laboratory at 30±1ºC, 65±5% RH, and a photoperiod of 14:10h (L: D). The results indicated that the eggs and females of mealybug were preferred more than any other stages by most stages of N. arcuatus. While, 1st instar was less preferred. Functional response was determined using logistic regression and the parameters, were estimated by non-linear regression using SAS program. The result revealed type III functional response of N. arcuatus. Constant (b) and handling time were 0.00811 and 0.2819 h, respectively. The maximum attack rate (T/Th) was calculated as 85.1 eggs. The eggs laid by female were increased with increasing prey density while, the food exploitation efficiency and efficiency of conversion of ingested food decreased. According to our results, N. arcuatus can be applied as an effective biological control agent against N. viridis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nephus arcuatus
  • Nipaecoccus viridis
  • prey stage preference
  • Functional response
  • Constant (b)