سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز، نعناع و اسطوخودوس روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دولکه ای ( Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه تارتن دولکه­ ایKoch  Tetranychus urticae یکی از مهم­ ترین آفات محصولات باغی، صیفی- سبزی و زینتی در سراسر جهان محسوب می ­شود. استفاده مکرر از سموم شیمیایی توسعه مقاومت به آفت ­کش­ ها، اثرات نامطلوب بر موجودات غیر هدف و آلودگی­ های زیست محیطی را به همراه داشته است. گیاهان منابع سرشاری از متابولیت­ های ثانویه با خاصیت آفت­کشی می­ باشند که می­ توانند جایگزین مناسبی برای آفت­ کش­ های شیمیایی در مدیریت آفات شوند. در این پژوهش سمیت تنفسی اسانس سه گونه از گیاهان دارویی به نام­ های زیره سبز (L. Cuminum cyminum)، نعناع (L. Mentha spicata) و اسطوخودوس  (Lavandula stoechas L.) به روش تدخینی روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دولکه­ ای مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ­های گیاهی به روش تقطیر با آب و به کمک کلونجر تهیه شدند. آزمایش­ ها در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. غلظت 50 درصد کشنده (LC50) برای اسانس­ های زیره سبز، نعناع و اسطوخودوس روی کنه­ های بالغ ماده به ترتیب 762/19، 929/20 و 534/34 میکرولیتر بر لیتر هوا پس از 24 ساعت به دست آمد. در زیست­ سنجی ­های تخم­ کشی، مقادیر LC50 برای سه اسانس مذکور به ترتیب 585/40، 714/19 و 953/30 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. نتایج نشان داد که اسانس زیره سبز بیشترین خاصیت بالغ ­کشی را نسبت به دو اسانس دیگر داشت، اما اختلاف معنی­ داری بین اثر کشندگی اسانس­ های زیره سبز و نعناع وجود نداشت. هم­چنین اسانس نعناع به طور معنی­ داری نسبت به دو اسانس دیگر، بیش­ترین اثر کشندگی را روی مرحله تخم کنه تارتن دولکه ­ای داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fumigant toxicity of cumin, spearmint and lavender essential oils against eggs and adults of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • H. R. Sarraf Moayeri
  • F. Pirayeshfar
  • A. R. Bolandnazar
  • B. Faridi
چکیده [English]

Two-spotted spider mite, Tetranychus urticaeKochis one of the most important pests of orchard trees, vegetables and ornamental crops worldwide. Frequent chemical pesticide applications have caused development of resistance, undesirable effects on non target organisms and environmental pollutions. Plants are rich sources of secondary metabolites with pesticidal properties which can be a suitable alternative to chemicals in pest’s management. In this study, fumigant toxicity of three medicinal plant essential oils including cumin (Cuminum cyminumL.), spearmint (Mentha spicataL.) and lavender (Lavandula stoechasL.)were tested against eggs and female adultsof T. urticae. The essential oils were obtained by Clevenger-type water distillation. Experiments were carried out at 25±1°C, 50±5% RH and under a photoperiod of 16L: 8D. The median lethal concentration (LC50) for the essential oils from cumin, spearmint and lavender essential oils were 19.762, 20.929 and 34.534 µl/L air, 24h. after treatment, respectively. In ovicidal bioassays, the calculated LC50 values for oils were 40.585, 19.714 and 30.953 µl/L air, respectively. The results showed that cumin oil had the highest adulticidal effect in comparison with other essential oils, but there were no significant differences between the lethal effect of cumin and spearmint essential oils. Also spearmint oil had significantly the highest lethal effects against eggs of T. urticae than the other two essential oils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • two-spotted spider mite
  • Plant essential oils
  • ovicidal
  • adulticidal
  • LC50