کارایی مزرعه‌ای برخی ترکیبات شیمیایی و طبیعی برای کنترل حلزون سفید Helicella candaharica

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

حلزون سفید (Pulmonata: Hygromiidae) Helicella candaharicaیکی از مهم­ترین نرم­تنان خشکی­زی در مزارع و باغ­های استان مازندران است. در این پژوهش کارایی تیمارهای مختلف در کنترل این آفت در مزارع کاهو و گوجه­فرنگی بررسی شد. تیمارها شامل کود سولفات مس (m2/g 1/2)، متالدهید (m2/g 7/2)، فریکول­® (m2/g 4)، کوپرکس® (m2/ml 1) و دو تیمار خاک اره بود؛ در تیمار اول در نیمی از بوته­ها و تیمار دوم دور تمام بوته­ها سد دفاعی (cm 15) ایجاد شد. در آزمایش اول، 840 و دوم 1350 عدد حلزون هم­اندازه رهاسازی شد. نتایج نشان داد که در 21 روز پس از تیمار، فریکول با 3/78 و 2/80 درصد کارایی به ترتیب در مزرعه کاهو وگوجه فرنگی نسبت به سایر تیمارها کاراتر بود. تیمارکوپرکس® با 3/48 درصدکارایی در مزرعه کاهو و 9/59 درصد کارایی در مزرعه گوجه فرنگی در رتبه بعدی قرار گرفت. متالدهید در مزرعه گوجه فرنگی (7/55 درصد کارایی) نسبت به مزرعه کاهو (7/33 درصد کارایی) موثرتر عمل کرد. بین تیمارهای خاک اره با میانگین کارایی تقریبی  36 درصد در دو مزرعه وتیمار کود سولفات مس با میانگین کارایی تقریبی 38 درصد از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیب غیرشیمیایی فریکول® می‌تواند جایگزین مناسبی برای حلزون­کش شیمیایی متالدهید علیه حلزون H. candaharica باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field efficacy of some chemical and natural compounds for control of the snail Helicella candaharica

نویسندگان [English]

  • H. Alishah
  • M. Mohammadi Sharif
  • A. Hadizadeh
Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

The snail, Helicella candaharica (Pulmonata: Hygromiidae) is one of the most important terrestrial mollusk pest of field and orchards in Mazandaran province. The aim of this study was investigating the efficacy of different treatments in control of H. candaharica in lettuce and tomato fields. The treatments were copper sulfate (2.1 g/m2), metaldehyde (2.7 g/m2), Ferricol® (4 g/m2), Cuprex® (1 ml/m2) and two sawdust treatments; a 15-cm barrier was created around the half of the plants in first sawdust treatment and around the all of the plants in second sawdust treatment. 840 and 1350 snails were released within the plots in first and second field experiments, respectively. The results indicated more efficacy of Ferricol® in comparison with the other treatments in both lettuce (78.3%) and tomato (80.2%) field experiments at 21 days after treatment. The Cuprex® was ranked as the next treatment where its effectiveness was 48.3% in lettuce and 59.9% in tomato field. The metaldehyde treatments were more effective in tomato (55.7%) than lettuce (33.7% control) field. There was no significant difference between sawdust (average of 36%) and copper sulfate (average of 38% effectiveness) treatments. The results of this study demonstrated the appropriate ability of Ferricol® for replacement of the current chemical molluscicide, metaldehyde.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicella candaharica
  • Ferricol®
  • metaldehyde
  • Cuprex®
  • copper sulfate
Ahmadi, E. 2008b. Study the biology of Helicella candeharicain Mazandaran province. Journal of Agriculture 10: 1-12. (in Farsi)
Ahmadi, E. 2012. Damage caused by Helicella candeharica (L., 1846) on olive seedlings in Tarom-e Roodbar, north of Iran. Journal of Crops Entomology 1: 31-38. (in Farsi)
Ahmadi, E. and Halaji Sani, M. F. 2007. An investigation on effectiveness of copper barrier against Caucasotachea lencoranea (Mouss.) in citrus orchards of Mazandaran province. Pajouhesh and Sazandegi 76: 97-102. (in Farsi)
Ahmadi, E. and Hasani Moghaddam, M. 2005. Study of control methods and economic injury level of slug’s pest on lettuce in Mazandaran province. Journal of Agriculture 7: 1-6. (in Farsi)
Bhavar, S. S. and Patel, N. G. 2011. Molluscicidal activity of two pesticides against Macrochlamys indica. Golden Research Thoughts 1: 1-4.
Desai, A. E., Jadhav, K. K., Toche, R. B. and Chavan, S. N. 2015. Molluscicidal activity of synthetic derivatives of acrylic acid on adult terrestrial snail Achatina fulica (bowdich) from Nashik district (M.S.) India. International Journal of Research in Biosciences 4: 75-80.
El-Wakil, H. B. 1999. Molluscicidal activity and repellency of some inorganic fertilizers against terrestrial snail, Theba pisana (Müller), infesting citrus trees in Northern areas, Egypt. Journal of King Abdulaziz University 11: 15-26.
Eshra, E. H. 2014. Toxicity of methomyl, copper hydroxide and urea fertilizer on some land snails. Annals of Agricultural Science 59: 281-284.
Finney, D. J. 1971. Probit Analysis, 3rd Edition. Cambridge University Press, London, UK. 333 pp.
Henderson, C. F. and Tilton, E. W. 1955.  Tests with acaricides against the brow wheat mite. Journal of Economic Entomology 48: 157-161.
Hickman, C. P., Roberts, L. S. and Larson, A. 2010. Integrated principles of zoology (15th Ed.).  McGraw-Hill Publication. 928 pp.
Mahjoub, M. 2015. Important harmful molluscs in agriculture and their technical implementation guidelines. Kermanshah Province Agricultural Promotion Coordination Management, 34 pp. (in Farsi)
Moran, S., Gotlib, Y. and Yaakov, B. 2004. Management of land snails in cut green ornamentals by copper hydroxide formulations. Crop Protection 23: 647-650.
Speiser, B. and Kistler, C. 2002. Field tests with a molluscicide containing iron phosphate. Crop Protection 21: 389-394.
Wilson, M. J. 2007. Terrestrial mollusc pests. In: L.A. Lacey and H.K. Kaya (Eds.). Field Manual of Techniques in Invertebrate Pathology, Springer. pp. 751-765.
Zala, M. B., Sipai, S. A., Bharpoda, T. M. and Patel, B. N. 2018. Molluscan pests and their management: A review. AGRES – An International e- Journal 7: 126-132.