مقایسه اثر چند حشره‌کش رایج روی سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola (Hem.: Diaspididae) در باغ‌های سیب سمیرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

سپردار واوی سیب، Lepidosaphes malicola Borchsenius (Hem.: Diaspididae) از آفات مهم درختان میوه است. کنترل این آفت به­ کاربرد آفت­کش­های شیمیایی وابسته است. به‌منظور بررسی اثر چند آفت‌کش بر کاهش جمعیت آفت، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در دو باغ انجام شد. فاکتور اول، سم‏پاشی [شاهد (آب)، اسپیروتترامات 5/0 و 75/0 میلی‌لیتر بر لیتر، فلوپیرادی‌فورون، تیاکلوپرید و پیری‌پروکسی‌فن 5/0 میلی‌لیتر بر لیتر] و فاکتور دوم، زمان‏های نمونه‌برداری (1 روز قبل و 1، 3، 5، 7، 14، 21، 28 و 35 روز پس از سم‌پاشی) در نظرگرفته شد. اسپیروتترامات و فلوپیرادی­فورون (با میانگین تلفات بالای 80 درصد) دارای بیشترین اثرگذاری روی پوره‌ها بودند. میزان کاهش آلودگی در تیمارهای تیاکلوپرید و پیری­پروکسی­فن از دو حشره­کش دیگر کمتر بود. با در نظر گرفتن زمان سم­پاشی، در تیمار فلوپیرادی­فورون که یک بوتنولید با اثر ضربه­ای است، میزان تلفات پوره یک روز پس از سم­پاشی به بالاترین حد رسید. در تیمار اسپیروتترامات 75/0 میلی‌لیتر بر لیتر یک هفته پس از سم­پاشی، بیشترین میزان کاهش جمعیت پوره مشاهده شد. اسپیروتترامات ترکیبی سیستمیک با توانایی حرکت دو طرفه آوندی می­باشد. بنابراین، تأثیر آن از دوام بالایی برخوردار است. نتایج بیانگر اثر بسیار ناچیز آفت­‌کش­ها در کنترل بالغین زیر سپر است. کاربرد روغن ولک 2-5/1 درصد در سم‌پاشی زمستانه، اثرگذاری قابل توجهی در کنترل آفت نشان داد. در مجموع، اسپیروتترامات و فلوپیرادی‌فورون از کارآیی خوبی در کنترل پوره‌ها برخوردار بودند و در کنترل این آفت قابل توصیه می‌باشند.
سپردار واوی سیب، Lepidosaphes malicola Borchsenius (Hem.: Diaspididae) از آفات مهم درختان میوه است. کنترل این آفت به­ کاربرد آفت­کش­های شیمیایی وابسته است. به‌منظور بررسی اثر چند آفت‌کش بر کاهش جمعیت آفت، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در دو باغ انجام شد. فاکتور اول، سم‏پاشی [شاهد (آب)، اسپیروتترامات 5/0 و 75/0 میلی‌لیتر بر لیتر، فلوپیرادی‌فورون، تیاکلوپرید و پیری‌پروکسی‌فن 5/0 میلی‌لیتر بر لیتر] و فاکتور دوم، زمان‏های نمونه‌برداری (1 روز قبل و 1، 3، 5، 7، 14، 21، 28 و 35 روز پس از سم‌پاشی) در نظرگرفته شد. اسپیروتترامات و فلوپیرادی­فورون (با میانگین تلفات بالای 80 درصد) دارای بیشترین اثرگذاری روی پوره‌ها بودند. میزان کاهش آلودگی در تیمارهای تیاکلوپرید و پیری­پروکسی­فن از دو حشره­کش دیگر کمتر بود. با در نظر گرفتن زمان سم­پاشی، در تیمار فلوپیرادی­فورون که یک بوتنولید با اثر ضربه­ای است، میزان تلفات پوره یک روز پس از سم­پاشی به بالاترین حد رسید. در تیمار اسپیروتترامات 75/0 میلی‌لیتر بر لیتر یک هفته پس از سم­پاشی، بیشترین میزان کاهش جمعیت پوره مشاهده شد. اسپیروتترامات ترکیبی سیستمیک با توانایی حرکت دو طرفه آوندی می­باشد. بنابراین، تأثیر آن از دوام بالایی برخوردار است. نتایج بیانگر اثر بسیار ناچیز آفت­‌کش­ها در کنترل بالغین زیر سپر است. کاربرد روغن ولک 2-5/1 درصد در سم‌پاشی زمستانه، اثرگذاری قابل توجهی در کنترل آفت نشان داد. در مجموع، اسپیروتترامات و فلوپیرادی‌فورون از کارآیی خوبی در کنترل پوره‌ها برخوردار بودند و در کنترل این آفت قابل توصیه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the efficacy of common insecticides against the apple armored scale, Lepidosaphes malicola (Hem.: Diaspididae) in apple orchards of Semirom, Iran

نویسندگان [English]

  • P. Nazari 1
  • N. Poorjavad 1
  • H. Izadi 2
  • S. R. Sahhafi 3
1 Department of Plant Protection, Collage of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
3 Department of Genetics and Plant Production, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The apple armored scale, Lepidosaphes malicola Borchsenius (Hem.: Diaspididae) an important pest of fruit trees. Control of this pest depends mostly on the use of chemical pesticides. To study the effect of several pesticides on the pest population, two separate experiments were conducted in a randomized complete block design with three replications in two orchards. The first factor was treatments [control (water), spirotetramat 0.5 and 0.75 ml/L, flupyradifurone, thiacloprid, and pyriproxyfen 0.5 ml/L]. The second factor was the sampling time (1 day before and 1, 3. 5, 7, 14, 21, 28 and 35 days after treatment). Spirotetramat and flupyradifurone (with more than 80 percent mortality) had the most effect on the nymphal mortality. The mortality in thiacloprid and pyriproxyfen was lower than that of spirotetramat and flupyradifurone. By considering the treatment time, the mortality rate of nymphs by flupyradifurone, a butenolide with knockdown effect reached its highest level one day after treatment. In 0.75 ml/L concentrations of spirotetramat the highest decrease in the nymphal population was observed one week after treatment. Spirotetramat with up and down bilateral movement ability is a very long-lasting systemic insecticide. Results indicated a negligible effect of the pesticides on adult mortality under female shields. The use of 1.5- 2 percent volck® oil in winter spraying had a significant effect on pest control. Overall, spirotetramat and flupyradifurone showed a significant effect on the nymph’s control and can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirotetramat
  • flupyradifurone
  • thiacloprid
  • pyriproxyfen
Barbosa, P. R. R., Michaud, J. P., Bain C. L. and Torres, J. B. 2017. Toxicity of three aphicides to the generalist predators Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) and Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae). Ecotoxicology 26: 589–599.
Brück, E., Elbert, A., Fischer, R., Krueger, S., Kühnhold, J., Klueken, A. M., Nauen, R., Niebes, J. F., Reckmann, U., Schnorbach, H. J., Steffens, R. and Van Waetermeulen, X. 2009. Movento®, an innovative ambimobile insecticide for sucking insect pest control in agriculture: Biological profile and field performance. Crop Protection 28: 838–844.
Campolo, O., Malacrinò, A., Grande, S. B., Chiera, E. and Palmeri. V. 2015. Efficacy of selected insecticides for the control of the California red scale in Southern Italy. Acta Horticulturae 1065: 1149-1156.
Cheraghi, D. 2013. Study on the effect of economical policies on control of apple market in Iran. Business Studies 63: 99-117 (In Persian).
Colares, F., Michaud, J. P., Bain, C. L. and Torres, J. B. 2017. Relative toxicity of two aphicides to Hippodamia convergens (Coleoptera: Coccinellidae): implications for integrated management of sugarcane aphid, Melanaphis sacchari (Hemiptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology 110: 52–58.
Garcerá, C., Ouyang, Y., Scott, S. J., Moltó, E. and Grafton-Cardwell, E. E. 2013. Effects of spirotetramat on Aonidiell aaurantii (Homoptera: Diaspididae) and its parasitoid, Aphytis melinus (Hymenoptera: Aphelinidae). Journal of Economic Entomology 106: 2126-2134.
Gholamian, E., Aghajanzadeh, S., Fifaei, R. and Goleyn, B. 2013. Effect of various insecticides on Pseudaulacaspis pentagona and its parasitoeid on kiwifruit trees (Actinidia chinensis). Plant Protection Journal 5: 35-44 (In Persian).
Gholamian, E., Aghajanzadeh, S., Halaji Sani, M. F. and Taheri, H. 2012. Study on the effect of emulcifiable on in control of Pulvinaria aurantti in Mazandran Province, Iran. 19th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran.
Gholamzadeh-Chitgar, M., Heidari A. and Pormoradi, S. 2018. Effect of mineral oils, insecticidal soap (Palizin®) and chlorpyrifos on Unaspis euonymi Comstock (Hem.: Diaspididae) underfield conditions. Plant Pest Research 8: 41-51.
Gong, Y., Shi, X., Desneux, N. and Gao, X. 2016. Effects of spirotetramat treatments on fecundity and carboxylesterase expression of Aphis gossypii Glover. Ecotoxicology 25: 655–663.
Hesselbach, H. and Scheiner, R. 2019. The novel pesticide flupyradifurone (Sivanto) affects honeybee motor abilities. Ecotoxicology 28: 354-366.
Ishaaya, I. and Horowitz, R. 1995. Pyriproxyfen, a novel insect growth regulator for controlling whiteflies: Mechanisms and resistance management. Pesticide Science 43: 227-232. 
Liang, P. Z., Ma, K. S., Chen, X. W., Tang, C. Y., Xia, J., Chi, H. and Gao X. W. 2018. Toxicity and sublethal effects of flupyradifurone, a novel butenolide insecticide, on the development and fecundity of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology 112: 852–858.
Nauen, R., Jeschke, P., Velten, R., Beck, M. E., Ebbinghaus-Kintscher, U., Thielert, W., Wölfel, K., Haas, M., Kunz, K. and Raupach, G. 2015. Flupyradifurone: A brief profile of a new butenolide insecticide. Pest Management Science 71: 850–862.
Nourbakhsh, S. 2018. List of important pests, diseases and weeds of major agricultural crops, pesticides and recommended methods for their control. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Plant Protection Organization, Iran (In Persian).
Purhematy, A., Ahmadi, K. and Moshrefi, M. 2013. Toxicity of thiacloprid and fenvalerate on the black bean aphid, Aphis fabae, and biosafety against its parasitoid, Lysiphlebus fabarum. Journal of Biopesticides 6: 207–210.
Ranjbar Aghdam, H., Kamali, H., Foruzam, M. and Emami, M. S. 2018. Studying on the efficacy of spirotetramat (Movento SC 10%) for chemical control of the mussel scale, Lepidosaphes malicola. 23rd Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran.
Ranjbar, S., Heidari, A. and Ziaei Madbouni, M. A. 2018. Evaluation of the efficacy of the Volk oil and chlorpyrifos (EC 40.8%) on Aonidiella orientalis and Chilocorus bipustulatus. Pesticides in Plan Protection Sciences 5: 9-21.
Rebek, E. J. and Sadof C. S. 2003. Effects of pesticide applications on the euonymus scale (Homoptera: Diaspididae) and its parasitoid, Encarsia citrina (Hymenoptera: Aphelinidae). Journal of Economic Entomology 96: 446-452.
Rill, S., Grafton-Cardwell, E. E. and Morse, J. G. 2007. Effects of pyriproxyfen on California red scale (Hemiptera: Diaspididae) development and reproduction. Journal of Economic Entomology 100: 1435-1443.
Sazo, L., Sanhueza, V., Sepulveda, H. and Prieto, M. 2016. Efficacy of acetamiprid, phosmet, chlorpyrifos and pyriproxyfen on the fixing and development of nymphs of Diaspidiotus perniciosus (Hemiptera: Diaspididae) on apple fruits. Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 75: 37-43.
Schoevaerts, C., Goossens, D., D’Haemer, K., Van Dyck, H. and De Maeyer, L. 2011. The multitarget use of spirotetramat (Movento® 100 SC): Simultaneous control of key pests in apples. Acta Horticulture 917: 69–76.
Tang, Q., Ma, K., Chi, H., Hou, Y. and Gao X. 2019. Transgenerational hormetic effects of sublethal dose of flupyradifurone on the green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae). PLOS ONE https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208058.
Tison, L., Holtz, S., Adeoye, A., Kalkan, Ö., Irmisch, N. S., Lehmann, N. and Menzel, R. 2017. Effects of sublethal doses of thiacloprid and its formulation Calypso® on the learning and memory performance of honey bees. Journal of Experimental Biology 220: 3695-3705.
Torres, L. M., Rodrigues, A. N. and Avilla, J. 2001. Chemical control of Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) (Homoptera: Diaspididae) in apples and side effects on phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae). Iobc Wprs Bulletin 24: 207-212.
Wang, Z. H., Gong, Y. J., Jin, G. H., Zhu, L. and Wei, S. J. 2016. Effects of spirotetramat on development and reproduction of Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae). Australian Entomologist 55: 235–241.