بررسی تنوع جمعیت‌های جغرافیایی مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae (Rossi) (Dip. : Tephritidae، در استان گیلان، با بهره‌گیری از ریخت سنجی هندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae از آفات مهم محصول زیتون در بسیاری از نقاط جهان به حساب می‌آید. تاکنون در ایران مطالعه‌ای روی ساختار جمعیت این حشره انجام نشده است. در این پژوهش، به منظور بررسی تنوع  ریخت شناختی، جمعیت‌های جغرافیایی مگس میوه زیتون از 5 منطقه استان گیلان جمع‌آوری شدند. 14 لندمارک روی بال انتخاب شد و شکل بال با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی مقایسه شد. پس از محاسبه پارشیال وارپ (Partial warps) به عنوان متغیر، تجزیه و تحلیل‌های آماری شامل تجزیه واریانس چند­متغیره و تجزیه تابع تشخیص روی آن‌ها انجام شد. ارتباط میان جمعیت‌های جغرافیایی با تجزیه و تحلیل خوشه‌ای (UPGMA) مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه بین جمعیت‌های جغرافیایی مختلف، وجود  اختلاف معنی‌دار در شکل و اندازه بال را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of geographic variation of Bacterocera oleae (Rossi) (Dip. : Tephritidae) using geometric morphometric analysis, in Guilan province

نویسندگان [English]

  • M. Moezipour
  • J. Nozari
  • P. Azmayesh Fard
چکیده [English]

The olive fly, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae), is a serious insect pest of olive crops in many parts of the world. There is no study on population structure of this insect In Iran. In the current research, to investigate morphological variations, geographic populations of olive fly, were collected from five localities in Guilan province. Fourteen landmarks were selected on wing and the shapes were compared among populations using geometric morphometric method. Multivariate analysis of variance and Discriminant Function Analysis were performed on partial warps. The relationship between geographic populations was investigated through UPGMA algorithms. The geometric morphometric analysis showed significant variations in the wing shape and size, among geographic populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterocera oleae
  • Geometric morphometric
  • geographic populations
  • population structure