ویژگی‎های زیستی شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva (Lefebvre روی دو گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر (AREEO)

2 گروه گیاه‏پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، 3- گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3 گروه گیاه‏پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

5 گروه حفاظت و حمایت، موسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع کشور، تهران

چکیده

شب‎پره‎ی برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva (Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae، در حال حاضر یکی از آفات مهم درختان کُنوکارپوس (Conocarpus erectus L.)، کُنار (Ziziphus spina-christi (L.) Willd.) و آکاسیا (Acacia ampliceps Maslin) در استان‎های بوشهر، خوزستان و هرمزگان می‌باشد. پارامترهای جدول زندگی سنی- مرحله‏ ای دو جنسی آفت مزبور روی برگ کُنوکارپوس و کُنار در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره ‏ی نوری 12 ساعت روشنایی: 12 ساعت تاریکی و با استفاده از نرم‌افزار (TWOSEX-MSChart (2016 محاسبه شد. نتایج نشان داد که شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری مراحل رشد و نمو خود را روی هر دو گیاه میزبان کامل می‌کند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) این حشره روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 081/0 و 068/0 بر روز به دست آمد. نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) نشان داد که جمعیت شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب در هر روز نسبت به روز قبل 08/1 و 06/1 برابر شده است. میانگین زمان یک نسل (T) این آفت روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 24/56 و 74/62 روز به دست آمد و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود. نرخ خالص تولیدمثل (R0) روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 83/94 و 91/62 نتاج به دست آمد. با توجه به نتایج حاضر به نظر می‎رسد که کُنوکارپوس میزبان گیاهی مناسب‌تری برای این آفت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life table parameters of Streblote siva (Lefebvre) on two host plants under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • N. Farrar 1 2
  • A. A. Zamani 3
  • N. Moeeny Naghadeh 3
  • M. Haghani 4
  • E. Azizkhani 5
1 Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO)|Department of Plant Protection, Campus of Agriculture and Natural Resource, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO)|Department of Plant Protection, Campus of Agriculture and Natural Resource, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of Plant Protection, Campus of Agriculture and Natural Resource, Razi University, Kermanshah, Iran
4 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran
5 Institute of Forests and Rangelands of Iran (AREEO)
چکیده [English]

Streblote siva (Lefebvre) (Lepidoptera: Lasiocampidae) is one of the important potential pest of Conocarpus erectus L., Ziziphus spina-christi (L.) Willd. and Acacia ampliceps Maslin at Bushehr, Khuzestan and Hormozgan provinces. The life table parameters of S. siva was studied on C. erectus and Z. spina-christi based on the age-stage, two-sex life table at 27±2 ºC, 65±5% RH, and a photoperiod of 12:12 (L:D) h under laboratory conditions using TWO SEX-MS Chart program. The mean and standard errors of the life table parameters were estimated using paired bootstrap method with 200,000 bootstraps. Results showed that S. siva completed its development on every two hosts. The intrinsic rate of increase (r) of S. siva on C. erectus and Z. spina-christi was 0.081 and 0.068 d-1. The finite rate of increase (λ) revealed that the population of S. siva increased as 1.08 and 1.06 times per day on C. erectus and Z. spina-christi, respectively. The mean generation time (T) was 56.24 and 62.74 days on C. erectus and Z. spina-christi, respectively and this difference was statistically significant. The net reproductive rate (R0) of S. siva was 94.83 and 62.93 offspring, respectively. According to the results, it seems that C. erectus is a more suitable host plant for this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streblote siva
  • Conocarpus erectus
  • Ziziphus spina-christi
  • Host plants
Atlihan, R. and Chi, H. 2008. Temperature-dependent development and demography of Scymnus subvillosus (Coleoptera: Coccinellidae) reared on Hyalopterus pruni (Homoptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology 101: 325-333.
Calvo, D. and Molina, J. M. 2004. Fitness traits and larval survival of the lappet moth, Streblote panda (Hübner, 1820) (Lepidoptera: Lasiocampidae), reared on different host plants. African Entomology 12(2): 278–282.
Calvo, D. and Molina, J. M. 2010. Differences in foliage affect performance of the lappet moth, Streblote panda: Implications for species fitness. Journal of Insect Science 10: (177): 1-14.
Calvo, D. and Molina, J. M. 2005. Developmental rates of the Lappet Moth Streblote panda Hübner [1820] (Lepidoptera: Lasiocampidae) at constant temperatures. Spanish Journal of Agricultural Research 3(3): 319-325.
Carey, J. R. 2001. Insect biodemography. Annual Review of Entomology 46: 79-110. 
Chi, H. 1988. Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rate among individuals. Environmental Entomology 17: 26-34.
Chi, H. 2009. TWOSEX-MSChart: A computer program for the age-stage, two-sex life table analysis, http://140.120.197.173/Ecology/.
Chi, H. and Liu, H. 1985. Two new methods for the study of insect population ecology. Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica 24: 225-240.
Esfandiari, M., Mossadegh, M. S., Farrar, N. and Fazelinejad, A. 2013. Report of Streblote siva (Lepidoptera: Lasiocampidae) damage on Conocarpus trees in south and southwestern provinces of Iran. Plant Pest Research 2(2): 75-80. (In Persian)
Farrar, N. and Golestaneh, S. R. 2011. Streblote siva a potential defoliator of Konar (Ziziphus spp.) in Bushehr, Iran. Proceedings of 2nd International Jujube Symposium Xinzheng, 3-7 September, China. pp. 28-29.
Farrar, N., Zamani, A. A., Moeeny Naghadeh, N. Azizkhani, E. and Haghani, M. 2015. Estimation of development threshold and thermal requirements of Jujube lappet moth Streblote siva (Lefebvre). Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 13 (2): 150-159. (In Farsi)
Huang, Y. B. and Chi, H. 2013. Life tables of Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae): with an invalidation of the jackknife technique. Journal of Applied Entomology 137: 327-339.
Pourbehi, H., Talebi, A. A., Zamany, A. A., Goldasteh, Sh. and Farrar, N. 2011. Comparison of the life table and reproduction parameters of the Plodia interpunctella (Hubner) (Lep.,Pyralidae) on three cultivars of date in laboratory conditions. Journal of Entomological Research 3(2): 143-151. (In Persian)
Smucker, M. D., Allan, J. and Carterette, B. 2007. Comparison of statistical significance tests for information retrieval evaluation. Proceedings of the sixteenth ACM conference on information and knowledge management, Lisbon, 9 November, Portugal. pp. 623-632.