سازگاری قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae sensu lato با ایمیداکلوپرید برای کنترل موریانه‌‌ی (Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitida) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ازدیاد و بیماریزایی قارچ­ های بیمارگر حشرات ممکن است تحت تأثیر آفت­کش ­ها قرار گیرند.سازگاری (Metarhizium anisopliae s.l. (Metschnikoff) Sorokin (DEMI 001 strain با حشره­ کش ایمیداکلوپرید، با بررسی اثرات آن بر جوانه­ زنی کنیدی، رشد رویشی کلونی و میزان اسپورزایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. محیط کشت قارچ SDAY با غلظت­ های 10، 100 و 500 پی­ پی­ ام از ایمیداکلوپرید مخلوط شده و محیط عاری از حشره­ کش به عنوان تیمار شاهد تعیین شد. 24 ساعت پس از تلقیح محیط با سوسپانسیون کنیدی قارچ، تعداد کنیدی­ های جوانه ­زده شمارش شده و میزان رشد قطری کلونی و اسپورزایی آن نیز، تعیین شد. نتایج نشان ­داد که ایمیداکلوپرید هیچگونه اثر منفی بر جوانه زنی کنیدی و میزان رشد رویشی کلونی قارچ ندارد. ولی از میزان اسپورزایی آن با افزایش غلظت حشره­ کش کاسته شد. در بالاترین غلظت از ایمیداکلوپرید، میزان اسپورزایی آن به مقدار 107×40/2 کنیدی در میلی­لیتر در مقایسه با شاهد به مقدار 107×93/4 کنیدی در میلی­ لیتر کاهش یافت. بر اساس این نتایج ایمیداکلوپرید با قارچ مذکور سازگار است. علاوه­ بر این، میزان مرگ­ و­میر ایجاد شده در موریانه­ ی M. diversus، در اثر کاربرد تیمار ایمیداکلوپرید و یا قارچ به تنهایی و کاربرد تیمار مخلوط غلظت­ های زیرکشنده ­ی ایمیداکلوپرید و قارچ، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در تیمارهای هم­زمان در مقایسه با تیمارهای غیر مخلوط به­ طور­معنی­ داری مرگ­و­میر بیشتری مشاهده شد که می ­تواند نشان دهنده­ ی اثرات هم­ افزایی احتمالی آن ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compatibility of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae senso lato with imidacloprid for control of Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.:Termitidae) in labratory conditions

نویسندگان [English]

  • M. Shaabani
  • B. Habibpor
  • M. S. Mossadegh
چکیده [English]

Proliferation and virulence of entomopathogenic fungi can be affected by exposure to pesticides. Compatibility of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin (DEMI 001 strain) with imidacloprid (IMI) was assayed by evaluating IMI effects on conidial germination, mycelial growth and sporulation. SDAY fungal cultivation medium was amended with IMI at concentrations of 10, 100 and 500 ppm. SDAY medium without insecticide was used as control treatment. The medium was inoculated by conidial suspension and the number of germinated conidia was counted after 24 h. Mycelial growth and sporulation were also measured. Results showed that IMI had no negative effect on conidial germination or mycelial growth. However, sporulation was progressively reduced as IMI concentrations increased. At the highest concentration of IMI, sporulation was reduced to 2.40×107 conidia ml-1, compared with control at 4.93×107 conidia ml-1. According to these results, IMI is reasonably compatible with strain DEMI 001. Additionally, mortality of M. diversus caused by either M. anisopliae or IMI alone, and in combination with different sublethal concentrations of IMI, was evaluated in laboratory bioassays. Mortality in combined treatments was significantly higher compared with non-combination treatments, indicating possible synergistic effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metarhizium anisopliae
  • Compatibility of insecticides
  • Microcerotermes diversus
  • biological control
  • Neonicotinoids