تاثیر کائولین فرآوری شده (WP 95%) روی زنجرک مو، (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem.: Cicadellidae در شرایط صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، کاشمر، ایران

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کاشمر، ایران

چکیده

زنجرک مو، Arboridia kermanshah Dlabola(Hemiptera: Cicadellidae)، از آفات مهم انگور در ایران است که با تخم­گذاری در نسوج برگ، تغذیه از شیره نباتی برگ ‌و انتقال عوامل بیماری­زای ویروسی، باعث ضعف درختان و کاهش کمی و کیفی محصول انگور می­شود. تاثیر ترکیبات معدنی مختلف در باغ انگور در منطقه خلیل‌آباد استان خراسان رضوی، در سال 1394، با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل کائولین فرآوری‌شده با غلظت 5 درصد، گوگرد وتابل با غلظت 3000 پی‌پی‌ام، گل گوگرد، مخلوط کائولین فرآوری‌شده و گوگرد وتابل، حشره‌کش فوزالون با غلظت 1500 پی‌پی‌ام و شاهد (آب‌پاشی) بودند. زمان­های محلول­پاشی شامل اواخر فروردین، اوایل خرداد و اواسط تیرماه بود. نمونه‌برداری‌ها یک روز قبل، 3، 7، 14 و 21 روز بعد از هر محلول‌پاشی انجام شد. در هر بار نمونه‌برداری، تعداد کل حشرات کامل و پوره زنجرک در سطح رویی و پشتی 5 برگ از جهات مختلف درخت شمارش شده و میانگین کل حشرات به ازای هر درخت محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، کاربرد ترکیبات معدنی موجب ایجاد تلفات در پوره‌ها و حشرات کامل زنجرک مو شد. میانگین درصد کاهش جمعیت زنجرک در تیمارهای کائولین، مخلوط کائولین و گوگرد، حشره‌کش فوزالون، گوگرد وتابل، گل‌گوگرد و شاهد در 3 روز بعد از محلول‌پاشی، به­ترتیب 89، 86، 57، 25، 25 و 3 درصد به دست آمد. همچنین میانگین درصد کاهش جمعیت زنجرک مو در زمان 21 روز بعد از محلول‌پاشی در تیمارهای فوق، به­ترتیب 48، 47، 17، 7، 12 و 2 درصد بود، که نشان‌دهنده ماندگاری تاثیر ترکیب معدنی کائولین در مقایسه با حشره­کش شیمیایی فوزالون می‌باشد. لذا با توجه به تاثیر بالای کائولین و نیز ترکیب آن با گوگرد وتابل، در کاهش جمعیت پوره ‌و حشره کامل زنجرک، محلول‌پاشی باغ های انگور با کائولین فرآوری‌شده (سپیدان®WP 95%,)، با غلظت 5 درصد یا کاربرد ترکیب آن با گوگرد وتابل می­تواند به­طور موفقیت­آمیزی جمعیت زنجرک‌های مو را کنترل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of kaolin clay (WP 95%) on grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola (Hem: Cicadellidae) in field condition

نویسندگان [English]

  • R. Abedini 1
  • H. Farazmand 2
  • E. Jebeleh 1
  • M. Sirjani 3
1 University of Science and Culture, Kashmar Branch, Iran
3 Department of Plant Protection, Razavi Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center, Kashmar, Iran
چکیده [English]

Grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola(Hemiptera: Cicadellidae), is the most important pest of vineyards in Iran, that by laying eggs in the leaf tissue, feeding on leaves and transmission of viral pathogens, weaken the trees and reduce the quality and quantity of grape production. To reduce the use of chemical insecticides, application of mineral compounds was tested in a vineyard in Khalilabad region (Khorasan Razavi Province), in 2015. Treatments included kaolin (5% concentration), sulfur WP (3000 ppm), sulfur dust, a mixture of kaolin and sulfur WP, phosalone insecticide (1500 ppm), and control (water spray), respectively. Spraying times including late April, early May and mid-July, Samplings were carried out one day before and 3, 7, 14 and 21 days after spraying. At each sampling time, the total number of leafhopper adults and nymphs on 5 leaves per tree were counted. Based on the field studies, mineral compounds application reduced the leafhopper population at all spraying intervals. The mean percentage of leafhopper population reduction was observed in  treatments including kaolin, kaolin and sulfur mixture, phosalone insecticide, sulfur WP, sulfur dust and control in 3 days after spraying, 89, 86, 57, 25, 25 and 3 percent, respectively, and also in 21 days after spraying, 48 , 47 , 17 , 7 , 12 and 2 percent, respectively. Therefore, kaolin (Sepidan® WP), with 5% concentration, or kaolin and sulfur mixture spray over the whole canopy of trees could be used successfully to reduce leafhoppers population on grape.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • grape
  • grape leafhopper
  • Kaolin
  • sulfur
  • Control
Cadogan, B. L. and Scharbach, R. D. 2005. Effects of a kaolin-based particle film on oviposition and feeding of gypsy moth (Lep., Lymantriidae) and forest tent caterpillar (Lep., Lasiocampidae) in the laboratory. Journal of Applied Entomology 129: 498-504.
Farazmand, H. 2013. Effect of Kaolin clay on pomegranate fruits sunburn. Applied Entomology & Phytopathology Journal 80 (2): 173-183 (in Farsi with English abstract).
Farazmand, H., Hassanzadeh, H., Sirjani, M., Mohammadpour, K., Moshiri, A., Valizadeh, S. H. and Jafari-Nodooshan, A. 2015. Effect of kaolin clay (WP 95%) on oviposition deterrency of pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer. Applied Entomology and Phytopathology Journal 82 (2): 137-146 (in Farsi with English abstract).
Glenn, D. M. and Puterka, G. J. 2005. Particle films: A new technology for agriculture. Horticultural Reviews 31: 1-44.
Glenn, D. M., Puterka, G.J., Vanderzwet, T., Byers, R. E. and Feldhake, C. 1999. Hydrophobic particle films: a new paradigm for suppression of artropod pests and plant diseases. Journal of Economic Entomology 92: 759-771.
Hassanzadeh, H., Farazmand, H., Oliaei-Torshiz A. and Sirjani, M. 2014. Effect of kaolin clay (WP 95%) on oviposition deterrency of pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer. Journal of Pesticides in Plan Protection Sciences 1(2): 76-85 (in Farsi with English abstract).
Izadmehr, H., Farazmand, H., Oliaei-Torshiz A., Sirjani, M. and Jebeleh, I. 2016. Effect of processed kaolin clay (WP 95%) on cotton whitefly, Bemisia tabaci Gennadius. Journal of Pesticides in Plan Protection Sciences 3(1): 39-49 (in Farsi with English abstract).
Jensen, F., Flaherly, D. L. and Chiapara. L. 1969. Population densities and economic injury level of grape leafhopper. Calif. Agric 23(4): 9-11.
Knight, A. L., Unruh, T. R., Christlanson, B. A.,  Puterka, G. J. and Glenn, D. M. 2000. Effects of a Kaolin-Based Particle Film on Obliquebanded Leafroller (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Economic Entomology 93(3): 744–749.
Larentzaki, E., Shelton, A. M. and Plate, J. 2008. Effect of kaolin particle film on Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae), oviposition, feeding and development on onions: A lab and field case study. Crop Protection 27: 727–734.

Latifian, M., Seyedoleslami, H., Khajehali. J. 2005. Within plant distribution, diel activity and geographical distribution of grape leafhopper, Arboridia kermanshah Dlabola, in Isfahan province. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 9 (2): 205-217 (in Farsi with English abstract).

Moshiri, A., Farazmand. H. and Vafaei-Shoushtari, R. 2011. The preliminary study of kaolin on damage reduction of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) in Garmsar region. Journal of Entomological Research 3(2): 163-171 (in Farsi with English abstract).
Peng, L., Trumble, J. T., Munyaneza, J. E. and Liu, T. X. 2011. Repellency of a kaolin particle film to potato psyllid, Bactericera cockerelli (Hemiptera: Psyllidae), on tomato under laboratory and field conditions. Pest Management Science 67(7): 815-824.
Puntener, W. 1981. Manual for field trials in plant protection. Second edition. Agricultural Division, Ciba-Geigy Limited.
Puterka, G. 1999. Kaolin clay for management of glassy-winged sharpshooter in grapes. Publication of National Sustainable Agriculture Information Service. Available: https://attra.ncat.org/attra-pub/kaolin-clay-grapes.html. 4 pages.
Puterka, G. J., Glenn, D. M. and Pluta, R. C. 2005. Action of particle films on the biology and behavior of pear psylla (Homoptera: Psyllidae). Journal of Economic Entomology 98(6): 2079-2088.
Sisterson, M. S., Liu, Y. B., Kerns, D. L. and Tabashnik, B. E. 2003. Effects of kaolin particle film on oviposition, larval mining, and infestation of cotton by pink bollworm (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Economic Entomology 96 (3): 805-810.
Stephen, L. L. 2000. Particle film deters oviposition by Diaprepes abbreviatus (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Economic Entomology 93(5): 1459-1463.
Unruh, T. R., Knight, A. L., Upton, J., Glenn, D. M. and Puterka G. J. 2000. Particle films for suppression of the codling moth (Lepidoptera: Tortricidae) in apple and pear orchards. Journal of Economic Entomology 93 (3): 737-743.
Valizadeh, H., Abbasipour, H., Farazmand, H. and Askarianzadeh, A. 2013. Evaluation of kaolin application on oviposition control of the vine cicada, Psalmocharias alhageos in vineyards (Homoptera: Cicadidae). Entomologia Generalis 34 (4): 279–286.
Wand, S. J. E., Theron, K. I., Akerman, J. and Marais, S. J. S. 2006. Harvest and post-harvest apple fruit quality following applications of kaolin particle film in South African orchards. Scientia Horticulturae 107: 271-276.