مقایسه کارایی چند نوع پروتیین هیدرولیزات برای شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای (Ceratitis capitata (Weidmen) (Dip.: Tephritidae در یک باغ انار در منطقه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

    این آزمایش طی سال­ های 1390 و 1391 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار نوع فرمولاسیون تجاری پروتئین هیدرولیزات (تیمار) شامل 1- اگریسنس(Agrisence) ، 2- بیوسبو(Bio-cebo) ، 3- سراتراپ Cera-trap)) و 4- اسمل فول(Esmelfol)  در سه تکرار در یک باغ انار آلوده به مگس میوه مدیترانه ­ای در شهر شیراز اجرا شد. هر هفته تله ­ها بررسی و تعداد مگس میوه مدیترانه­ ای و حشرات غیر هدف شکار شده شمارش شدند. در تمام جمعیت­ های مورد مطالعه، بین تیمارها اختلاف معنی­ دار در سطح یک درصد مشاهده شد. میانگین شکار هفتگی مگس مدیترانه ­ای در تیمارها به ­ترتیب 75/3، 80/3، 77/9 و 48/2 مگس در هر تله بود و میانگین شکار هفتگی حشرات غیر هدف در تیمارها به ­ترتیب 80/18، 38/43، 23/56 و 93/56 حشره در هر تله بود. فرمولاسیون اگریسنس با جلب بیشترین تعداد بال­توری سبز (86/40 بال­توری سبز) اختلاف معنی­ داری با سایر تیمارها نشان داد. بیشترین تعداد شکار هفتگی شب پره ­ها در فرمولاسیون ­های  بیوسبو (07/6 شب پره) و اگریسنس (41/5 شب­پره) مشاهده شد. در مجموع، فرمولاسیون مایع سراتراپ برتر از بقیه­ ی فرمولاسیون­ های پروتئین هیدرولیزات برای برنامه­ های شکار انبوه مگس میوه مدیترانه­ ای پیشنهاد می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of various protein hydrolesates for mass trapping of Ceratitis capitata (Weidmen) (Dip.: Tephritidae) in a pomegranate orchard in Shiraz region

نویسنده [English]

  • P. Pezhman
چکیده [English]

     This research was carried out during 2011 and 2012 in a randomized complete block design (RCBD) with 4 trade formulations of protein hydrolyzates (1-Agriscence, 2- Bio-Cebo, 3- Cera-Trap liquid, 4- Esmelfol) in 3 replicates in a pomegranate orchard in Shiraz city. Traps were checked weekly and the numbers of captured Mediterranean fruit fly (med fly) and non-target insects were recorded. Data were analyzed and treatments means compared with Duncan multiple range test. Results revealed significantly differences among treatments at probability level of one percent in all evaluated factors. Averages weekly captured of med fly in treatments were 3.75, 3.80, 9.77, and 2.48 flies, respectively. Average weekly captured of non-target insects in treatments were 18.80, 43.38, 56.23, and 56.93 insects, respectively. Traps baited with Agrisence had the maximum captured of Chrysopa sp. (40.86 numbers) and showed significant differences with other treatments. The maximum captured moths were observed in traps baited with Bio- Cebo (6.07 numbers) and Agrisence (5.41 numbers). In conclusion, Cera-trap is recommended as the best treatment for mass trapping of med fly in pomegranate orchards in Shiraz region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriscence
  • Bio-Cebo
  • Cera-Trap
  • Esmelfol
  • Non-target insets