تاثیر رژیم های مختلف غذایی بر رشد و تولید مثل بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بید آرد،Ephestia kuehniella Zeller ، به عنوان یکی از رایج‌ترین میزبان‌های مورد استفاده در پرورش انبوه زنبور پارازیتویید (Habrobracon hebetor (Say) Hym.: Braconidae) و (Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) مورد توجه قرار دارد. در این تحقیق، هشت رژیم غذایی متفاوت و با ترکیباتی جدید در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد، دوره نوری 14:10 ساعت (روشنایی: تاریکی)) برای پرورش بید آرد استفاده شد. نتایج نشان داد که نوع رژیم غذایی اثر معنی‌دار بر رشد و تولید مثل بید آرد داشت. بیشترین میانگین تعداد حشرات کامل ظاهر شده، وزن 10 حشره کامل، وزن 100 تخم همراه با کوتاه‌ترین طول دوره‌ی رشدی نابالغ (از تخم تا ظهور حشره کامل)، بدون اختلاف معنی‌دار، مربوط به چهار رژیم غذایی شامل A حاوی آرد گندم، سبوس‌ گندم، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسیرین (به ترتیب  به نسبت‌های 5/41%، 2%، 5/43%، 3% و10%)، B حاوی آرد گندم، سبوس ‌گندم، آرد جو، مخمرنان و گلیسرین (به ترتیب به نسبت‌های 5/41%، 2%، 5/43%، 3% و10%)، رژیم C حاوی آردگندم، سبوس‌گندم، مخمرنان وگلیسرین، (به ترتیب به نسبت‌های82%، 3%، 10% و 5%) و رژیم D حاوی آرد ‌گندم، آرد ‌جو و آرد ‌ذرت (به نسبت‌های مساوی 33%، 33% و 33%) بودند. در مقایسه، میانگین تعداد و وزن حشرات کامل ظاهر شده در بقیه رژیم‌های غذایی به‌طور معنی‌دار کمتر بود. طولانی‌ترین دورة رشدی (از تخم تا ظهور حشره کامل) و بیشترین میانگین مرگ و میر مرحلة نابالغ به ترتیب در رژیم غذایی G حاوی آرد ذرت و F رژیم غذایی آرد گندم اتفاق افتاد. بدین­ترتیب رژیم‌های غذایی A، B، C، D به‌عنوان مناسب­ ترین بسترهای پرورش بید آرد E. kuehniella پیشنهاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different diets on development and reproduction of Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • P. Soltani Nezhad
  • A. Shirvani
  • M. Rashki
چکیده [English]

Mediterranean flour moth (MFM), Ephestia kuehniella Zeller, is considered as one of the most commonly used host for parasitoids mass rearing including Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) and Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae). In this research, eight different diets with novel ingredients were applied in laboratory conditions (25±1 ° C, 60±5% RH and 14L: 10D) for mass rearing of the MFM. The results showed that the kind of diets had effect on development and reproduction of the MFM. The highest mean number of emerged adults, weight of 10 adults, weight of 100 eggs along with the shortest developmental time (from egg to adult emergence) of MFM, without any significant difference, were related to four diets including A: wheat flour, wheat bran, barley flour, yeast and glycerin, B: wheat flour, wheat bran, barley flour, yeast bread and glycerin (ratios: 41.5: 2: 43.5 : 3: 10%, respectively), C: wheat flour, wheat bran, yeast bread and glycerin (ratios: 82: 3: 10: 5%, respectively), D: wheat flour, corn flour and barley flour (with equal ratios: 33: 33: 33%). In contrast, the mean number and weight of emerged adults were significantly lower in the rest of diets. The longest developmental time (from egg to adult emergence) and highest immature mean mortality were occurred for diet G containing corn flour and diet F containing wheat flour, respectively. Therefore, the diets A, B, C, and D were proposed as the most appropriate media for mass rearing of the MFM, E. kuehniella.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mediterranean flour moth
  • Biology
  • Mass rearing
  • percentage of emergence