اثر عصاره پروتئینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شب­ پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae آفتی است چند نسلی و بومی آمریکای جنوبی که تهدیدی جهانی برای محصول گوجه فرنگی شده است. این آفت ابتدا از ارومیه گزارش شد ولی اکنون تقریبا تمامی مناطق گوجه کاری ایران را آلوده کرده است. برای کنترل این آفت از آفت­ کش­ های مختلف از جمله آفت ­کش ­های فسفره و پایروتروئیدی و به طور معمول در مقادیر زیاد استفاده می ­شود که این باعث ایجاد مقاومت، آلودگی محصول به باقیمانده سموم و حتی آلودگی محیط زیست می­ شود. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره نیمه خالص پروتئینی بذر تریتیکاله روی فعالیت آنزیم­ های آمیلاز این حشره می ­باشد. برای این منظور، عصاره بذر با استفاده از محلول نمکی NaCl استخراج شد و با استفاده از آمونیوم سولفات به صورت نیمه خالص درآمد. سنجش آنزیمی نشان داد که روند مهارکنندگی آنزیم آلفا آمیلاز حشره بسته به غلظت مورد استفاده بود، یعنی با افزایش غلظت مهارکننده میزان درصد بازدارندگی آنزیم افزایش پیدا کرد. برای مثال، در غلظت نیم میکروگرم پروتئین عصاره بذر، میزان مهار آنزیم 31 درصد بود، در حالی که در هشت میکروگرم پروتئین عصاره بذر میزان مهار آنزیم به 66 درصد رسید. در بررسی تاثیر اسیدیته مشاهده شد که بالاترین میزان مهارکنندگی عصاره پروتیینی در اسیدیته هشت می ­باشد و فراسوی این اسیدیته میزان مهارکنندگی کاهش پیدا کرد. سنجش مهار آنزیم در ژل نیز مشاهدات سنجش آنزیم به­وسیله دستگاه الیزاریدر را تایید کرد، یعنی با افزایش غلظت مهارکننده از شدت باند آمیلازی کاسته شد. این نتایج نشان می­ دهد که پروتئین ­های موجود در عصاره بذر تریتیکاله دارای پتانسیلی هستند تا در کنترل حشرات بیشتر مورد توجه قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Proteinaceous extract of triticale on α-amylase activity of tomato leaf miner, Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)

نویسندگان [English]

  • M. Esmaeily
  • A. R. Bandani
چکیده [English]

The Tomato leaf miner is a polyvoltine pest native to South America and is a universal threat to tomato. This pest was first reported from Orumieh but nowadays it has been reported from all tomato fields of Iran. In order to control this pest, various pesticides including organophosphorous and pyrithroid insecticides are used continuously which caused the insect to develop resistance, contamination of products to pesticides residue and contamination of the environment. Thus, the aim of the current study was to study the effect of semi-purified proteinaceous extract of triticale seeds on α-amylase activity of the insect. Seed proteinaceous extract was obtained by NaCl solution and it was semi-purified using ammonium sulfate. Enzyme assay indicated that the insect amylase inhibition is dependant to the extract dose which is used i.e. with increasing inhibitor dose the amount of enzyme inhibition increased. For example, when 0.5 µg seed extract protein was used only 31% enzyme inhibition was achieved and when 8.0 µg seed extract protein was used 66% enzyme inhibition was obtained. In monitoring pH it was found that the highest inhibition was obtained at pH 8.0 and beyond this pH the amount of enzyme inhibition reduced. Gel assay confirmed our enzyme assay results which were done by Elisa reader instrument i.e. with increasing inhibitor concentration amylase band intensity decreased. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato leaf miner
  • amylase enzyme
  • Triticale seed extract