تاثیر فلز روی (Zn2+) بر سیستم ایمنی سلولی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera Hübner (Lep.: Noctuidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عوامل متعدد طبیعی مانند آتشفشان، آب چشمه ­ها، فرسایش و فعالیت­ های انسانی همچون استخراج از معادن، احتراق سوخت­ های فسیلی و کشاورزی سبب تجمع فلزات سنگین در خاک و انتقال این فلزات به گیاهان می­ شود. در بین فلزات سنگین، روی به عنوانی فلزی ضروری به حساب می ­آید. در این تحقیق تاثیر غلظت­ های میانه از این فلز (25، 50 و 100 میلی­ گرم/ کیلوگرم ماده غذایی) بر سامانه ایمنی سلولی کرم قوزه پنبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد کل سلول­ های خونی (THC) کرم قوزه پنبه در دو غلظت 50 و 100 میلی­ گرم/ کیلوگرم از این فلز به طور معنی­ داری نسبت به شاهد افزایش دارد. در شمارش تفرقی سلول ­های خونی (DHC) در غلظت 100 میلی­ گرم/ کیلوگرم روی، پروهموسیت­ ها نسبت به شاهد به طور معنی­ داری کاهش نشان دادند اما اونوسیتوئیدها در دو غلظت 50 و 100 میلی­ گرم/ کیلوگرم به طور معنی ­داری نسبت به شاهد افزایش داشتند. همچنین در غلظت 100 میلی ­گرم/ کیلوگرم از این فلز پاسخ ایمنی (گره­زایی) با تزریق ماده غیرزنده لاتکس بید به طور معنی­ داری نسبت به شاهد افزایش داشت. درک تاثیر فلزات سنگین در غلظت ­های مختلف بر سامانه ایمنی آفات می­ تواند کمک شایانی به درک سازوکار ایمنی در پاسخ به تنش ­های محیطی و کنترل آفات بکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of zinc (Zn2+) on cellular immune system of American cotton bollworm, Helicoverpa armigera Hübner (Lep.: Noctuidae)

نویسندگان [English]

  • A. Baghban
  • J. Jalali Sendi
  • A. Zibaee
چکیده [English]

     Natural activities such as volcanic eruptions, erosion, springs water and human activities such as exploration, mining, agriculture and fossil fuels forms due accumulation of heavy metals in soil and implicit toxicity to plants, animals and humans. Among heavy metals, Zinc is considered as an essential element. The effect of median concentrations of zinc (25, 50 and 100 mg/ kg diet) was studied on cellular immune of American cotton bollworm. Our results demonstrated significant increase in total hemocytes count (THC) in 50 and 100 mg/kg concentrations of zinc compared to the control. In differential hemocytes count (DHC), prohemocytes were significantly reduced in 100 mg/ kg concentration of zinc but in 50 and 100 mg/ kg concentrations of zinc, oenocytoids increased significantly compared to the control. After latex bead injection, immune response (nodulation) significantly was enhanced in 100 mg/ kg concentration of zinc compared to the control. Understanding, the influence of environmental factors and stresses on immune responses can be effective solutions for pest control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment stresses
  • Heavy metals
  • Hemocytes
  • Latex Bead
  • Nodulation
  • Immune response