تاثیر عصاره‌ی اتانولی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae و آفت‌کش ایمیداکلوپراید روی پارامترهای جدول زندگی شته جالیز (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شته جالیز Glover (Hem.: Aphididae)  Aphis gossypiiیکیاز آفات مهم محصولات گلخانه‌ای، باغی و زراعی می‌باشد. امروزه به دلیل توجه بشر به سلامت محیط زیست، کاهش استفاده از ترکیبات شیمیایی در کنترل آفات امری ضروری به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر، تاثیر عصاره‌ی اتانولی اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae) و آفت‌کش ایمیداکلوپراید به روش غوطه­ور کردن برگ در تیمار با غلظت زیر کشنده LC30 در شرایط آزمایشگاهی روی شته جالیز Glover (Hem.: Aphididae)  Aphis gossypii بررسی شد. در این پژوهش تیمارهای عصاره‌ی اتانولی اکالیپتوس، آفت‌کش ایمیداکلوپراید، شاهد 1 و شاهد 2 به‌منظور بررسی زایش و مرگ و میر روزانه شته جالیز روی برگ‌های خیار تیمار شده در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند و پارامترهای رشد جمعیت برآورد شدند. براساس نتایج به ­دست آمده، نرخ خالص تولید مثل (R0) در تیمار ایمیداکلوپراید، عصاره­ی اتانولی اکالیپتوس و شاهد 1 و 2 به ترتیب برابر با 14/0±32/4، 57/0±89/14 و 11/0±21/55 و 13/0±50/49 ماده/ ماده، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) برابر با 03/0±18/0، 02/0±32/0، 005/0±41/0 و 005/0±41/0ماده/ ماده/ روز، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) برابر با 004/0±20/1، 02/0±39/1، 004/0±51/1 و 004/0±51/1 (ماده/ ماده/ روز)، طول دوره‌ی یک نسل (T) برابر با 05/0±97/7، 00/0±42/8، 00/0±42/8 و 00/0±42/9 روز و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) برابر با 001/0±38/2، 06/0±84/1 و 001/0±57/1 روز برآورد شدند. مجموع نتایج به­ دست آمده از این پژوهش نشان داد که عصاره­ ی اتانولی اکالیپتوس می‌تواند توان بالایی در کنترل شته ­جالیز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effects of ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae) and imidacloprid on Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) life table parameters

نویسندگان [English]

  • Z. Koorki
  • Sh. Shahidi-Noghabi
  • K. Mahdian
چکیده [English]

Aphis gossypii Glover is one of the most important pests in greenhouse and field plants. Considering the importance of human health and the environmental protection, reduction of pesticide use in the pest control program is essential. The experiment was performed with 25 replicates for each concentration of each treatments consisting of plant extract, imidacloprid, control 1 (distilled water, as control for insecticide) and control 2 (water+ Tween+ ethanol, as control for the plant extract). Therefore, in the present study, effects of sublethal concentration (LC30) of ethanolic extract of Eucalyptuscamaldulensisand imidacloprid was tested on the aphids using dipping method. Reproduction and mortality rates of aphids on cucumber leaves were counted in the laboratory conditions. Based on the results obtained in the imidacloprid, plant extract eucalyptus and control 1 and 2, respectively the net reproductive rate (R0), was 4.32 ± 0.14, 14.89 ± 0.57 and (control 1 and 2, respectively was to 55.21 ± 0.11 and 49.50 ± 0.13 female/female, intrinsic rate of increase (rm) was 0.18 ± 0.03, 0.32 ± 0.02 and 0.41 ± 0.005 female/female/day, finite rate of population increase (λ) was 1.20 ± 0.004, 1.39 ± 0.02 and 1.51 ± 0.004 female/female/day, mean generation time (T) was 7.97 ± 0.05, 8.42 ± 0.00 and 9.42 ± 0.00 day, the population doubling time (DT) was 2.38 ± 0.001, 1.84 ± 0.06 and 1.57 ± 0.001 day. This information provides support for E. camaldulensis having a role in aphids control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton aphid
  • plant extract
  • intrinsic rate of natural increase
  • imidacloprid
  • dipping method