پارامترهای زیستی و رشد جمعیت کنه ی تارتن دولکه ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae، روی گیاه خیار: تاثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه­ ی تارتن دولکه­ ای، Tetranychus urticae Koch، از مهم ­ترین آفات خیار محسوب می­ شود که خسارت زیادی را روی این گیاه ایجاد می­ کند. ورمی­ کمپوست یکی از کودهای آلی بوده و افزودن آن به خاک می­ تواند باعث کاهش جمعیت آفات شود. در این تحقیق تاثیر استفاده از چهار نسبت مختلف ورمی­ کمپوست:خاک شامل 100:0 (شاهد)، 90:10، 80:20 و 70:30 درصد حجمی روی پارامترهای زیستی کنه ­ی تارتن دولکه ­ای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ ها در ظروف پتری و در دمای 2± 25 درجه­ ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره ­ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در اتاقک رشد انجام شد. طول دوره ­های رشدی کنه ی تارتن دولکه­ ای به طور معنی­ داری تحت تاثیر نسبت­ های مختلف ورمی­ کمپوست قرار گرفت. بیش­ترین طول دوره­ ی مراحل نابالغی، کم­ترین طول عمر ماده ­ها و کم­ترین طول دوره ­ی تخم­گذاری کنه در تیمار 70:30 درصد به دست آمد. هم­چنین، کاربرد نسبت ­های مختلف ورمی­ کمپوست به طور معنی­ داری پارامترهای رشد جمعیت کنه را تحت تاثیر قرار داد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) کنه بین 216/0 تا 247/0 بر روز متغیر بود که کم­ترین و بیش­ترین مقدار آن به ترتیب در تیمارهای70:30 درصد و شاهد به دست آمد. هم­چنین، کم­ترین نرخ خالص تولیدمثل (R0) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) کنه و بیش­ترین مقدار میانگین مدت زمان یک نسل (T) و زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (DT) در تیمار 70:30 درصد به دست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار 70:30 درصد امکان بیش­تری برای کاهش جمعیت کنه ­ی تارتن دولکه ­ای دارد و می­ توان از آن در برنامه­ های مدیریت تلفیقی این آفت مهم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological and population growth parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on cucumber: effect of different vermicompost: soil ratios

نویسندگان [English]

  • L. Mottaghinia
  • J. Razmjou
  • M. Hassanpour
  • M. Mardani-Talaei
  • P. Tajmiri
چکیده [English]

Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, is one of the important pests of cucumber, which can cause severe damage on it. Vermicompost is one of the organic fertilizers, as its addition to the soil can decrease the population of the pest. In this research, effect of four different vermicompost: soil ratios including 0:100 (control), 10:90, 20:80 and 30:70 % was investigated on biological and population growth parameters of T. urticae. The experiments were carried out in Petri dishes in a growth chamber at 25 ± 2 °C, 65 ± 5 % RH and 16 L : 8 D. The duration of developmental stage, was significantly affected by vermicompost ratios. The longest immature period, shortest longevity of females and shortest oviposition period were obtained at 30:70 % ratio. Furthermore, vermicompost ratios significantly affected population growth parameters of the mite. The intrinsic rate of natural increase (rm) of the mite ranged from 0.216 to 0.247 day-1, which its lowest and highest values were at 30:70 % ratio and control plants, respectively. The lowest net reproductive rate (R0) and finite rate of increase (λ) of the mite and the highest value of mean generation time (T) and doubling time (DT) were estimated at 30:70 % ratio. The results of this study showed that 30:70 % ratio had better potential for decreasing the population of the two-spotted spider mite and it can be used in the mite IPM programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • two-spotted spider mite
  • Organic fertilizer
  • Biological parameters
  • intrinsic rate of natural increase