بررسی فون و تنوع زیستی کنه‌های خاکزی خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata در جنوب استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فون و تنوع زیستی کنه‌های خانواده Laelapidae  در زیستگاه‌های جنگلی و زراعی جنوب استان گیلان در فصول مختلف سال 1391 بررسی شد. در مجموع 18 گونه از هشت جنس جمع‌آوری و شناسایی شدند که در بین آن‌ها دو گونه برای دنیا و یک گونه برای ایران جدید بودند و شش گونه نیز برای اولین بار از استان گیلان گزارش شدند. محاسبه شاخص‌های تنوع زیستی بر مبنای فراوانی گونه‌ها، با استفاده از فرمول‌های متداول و با کمک نرم افزارEcological Methodology  و تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزارSAS  (نسخه 6.2) انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های تنوع زیستی با توجه به نوع پوشش گیاهی و فصل نمونه برداری، تفاوت معنی‌داری دارند به‌طوری‌که بیشترین تنوع شانون و غنای گونه‌ای مارگالف به‌ترتیب به میزان 9/0 و 7/2 در مناطق جنگلی و کمترین مقدار آن به‌ترتیب  به میزان 8/0 و 7/1 در مناطق زراعی مشاهده شد. همچنین در بین فصول مختلف سال، فصل بهار با 94/0 و 2/3 و فصل زمستان با 8/0 و 4/1 به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان تنوع شانون و غنای گونه‌ای مارگالف را داشتند. در بین گونه‌های جمع‌آوری شده در منا‌طق زراعی (190 کنه) گونهGaeolaelaps aculeifer Canestrini, 1883 بیشترین فراوانی نسبی (23 درصد)، و گونه‌هایG. praesternalis Willmann, 1949، Cosmolaelaps vacua Michael, 1891وShcherbak, 1971   C. lutegiensisبه‌ترتیب دارای 15، 13 و11 درصد فراوانی‎ نسبی گونه‌های جمع‌آوری شده بودند. مقدار شاخص یکنواختی در مناطق جنگلی (5/1) بیشتر از مناطق زراعی (3/1) و فراوانی نسبی گونه‌های جمع‌آوری شده از مناطق جنگلی تقریبا برابر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna and biodiversity of edaphic laelapid mites (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) in south of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • S. Ramroodi
  • J. Hajizadeh
  • A. Karimi-Malati
چکیده [English]

Fauna and biodiversity of laelapid mites (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) were studied in south of Guilan Province, during 2012–2013. In this research, 18 species belong to eight genera were collected and identified, among them two species were new records for science, one species was new record for Iran and six species were new records for Guilan Province mite fauna. Biodiversity indexes on the basis of species richness were calculated using standard formulas and ecological methodology software. Data processing was performed using SAS software. The estimated Shannon-Wiener’s diversity index and Margalef index showed the significant difference among studied habitats and seasons. The highest and lowest values of Shannon-Wiener’s diversity index and Margalef index were calculated for forest (0.9) and (2.7) and field areas (0.8) and (1.7), respectively. Moreover, among different seasons, spring with 0.94 and 3.2 and winter with 0.8 and 1.4, respectively had greatest and lowest values. According to finding of this study, in fields habitats Gaeolaelaps aculeifer (23%), G. praesternalis (15%), Cosmolaelaps vacua(13%) and C. lutegiensis (11%), were the most abundant species. The evenness index was higher in forest areas (1.5) than field’s habitats (1.3). Collected species from forest areas had almost equal relative abundance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodiversity
  • Fauna
  • Laelapidae
  • edaphic mites
  • Guilan
  • Iran