مقاومت آنتی‌بیوزی 13 کلن صنوبر به شته برگ (Chaitophorus populi (Koch در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شته برگ صنوبر، (Chaitophorus populi Koch (Hemiptera: Aphididae یکی از آفات مهم مکنده در ایران و استان آدربایجان‌شرقی می‌باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم به درختان صنوبر خسارت می‌زند. در این تحقیق مقاومت آنتی بیوزی 13 کلن صنوبر از سه گونه نسبت به شته برگ صنوبر در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و دوره نوری حدود 16 ساعت روشنائی و 8 ساعت تاریکی) طی سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش روی 10 قلمه­ی ریشه‌دار صنوبر در ابعاد یکسان از 13 کلن به طول 20 سانتی­متر و قطر 5/1 سانتی­متر انجام شد. با رها‌سازی پوره‌های یک روزه روی قلمه‌ها، روند زیستی پوره از جمله استقرار، تغذیه، دوره نمو قبل از بلوغ پوره‌ها و میزان تولید مثل تا مرگ طبیعی شته ­ی بالغ تعیین شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) محاسبه شد. تجزیه واریانس نتایج نشان داد که میان تاثیرگذاری کلن‌های صنوبر روی نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته اختلاف معنی‌دار وجود دارد. بر اساس مقایسه میانگین rm ها، تمام پنج کلن مربوط به گونه کبوده، P. alba با داشتن بیشترین مقادیر rm (0.271تا 0.302) حساس‌ترین کلن­ ها نسبت به آفت بودند که در این بین کلن P.a82.5 با داشتن بیشترین مقدار rm حساس ترین کلن کبوده بود. از بین کلن‌های P. nigra سه کلن p.n82.4،  p.n82.8  و p.n56.12  به نسبت حساس بوده و دو کلن دیگر این گونه شامل p.n82.7 و p.n62.154 به نسبت به آفت مقاوم بودند. اما دو کلن p.n62.191 و p.n82.6 به همراه تنها کلن گونه­ ی P. euramericana با توجه به کمترین تاثیرگذاری روی نرخ رشد شته (0591/0 تا 0717/0) به­عنوان مقاوم­ ترین کلن­های صنوبر برابر جمعیت­ های آفت معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibiosis resistance of 13 clones of Populus spp. to poplar leaf aphid (Chaitophorus populi Koch) in East Azarbaijan

نویسنده [English]

  • M. Nikdel
چکیده [English]

   Poplar leaf aphid, Chaitophorus populi Koch (Hemiptera: Aphididae) is one of the important sucking pests that cause direct and indirect damage on poplar trees (Populus spp.) in Iran and East Azarbaijan province. In this study antibiosis resistance of 13 poplar clones belonging to the three species against poplar leaf aphid under laboratory conditions (25±2 ˚C, 55 ± 5% relative humidity and 16L: 8D h photoperiod) was investigated in 2008. Ten rooted cuttings of each clone (with 20 cm long and 1.5 cm in diameter) were used for testing. By releasing one-day-old nymphs on cuttings, the process of their life until natural death of adult aphid such as establishment, feeding, developmental time, survival rate, pre-reproductive time and the number of progeny was determined. After collecting the necessary data, intrinsic rate of natural increase (rm) was calculated. The ANOVA of results indicated that there is significant difference among the effects of poplar clones on rm. Based on compared rm means, all five clone of white poplar, P. alba due to having higher rm-values (0.271 to 0.302) were susceptible clones to the aphid and among them, P. a82.5 with the highest rm was the most susceptible clone of P. alba species. Among the P. nigra clones,  p. n82.4,  p. n82.8 and p. n56.12 were more susceptible to the pest, respectively. While p. n82.7 and p. n62.154 clones were relatively resistant to pest. Finally, two others (p. n62.191 and p. n82.6 clones) with the only one clone of P. euramericana, given the minimal impact on rm-value (0.0591 to 0.0717) were determined as the most resistsnt among tested clones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiosis
  • Resistance
  • Poplar leaf aphid
  • East Azarbaijan