ارزیابی خسارت کرم ساقه خوار نواری برنج (.Chilo suppressalis Walk) روی رقم هاشمی در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کرم ساقه­ خوار نواری برنج مهم­ ترین حشره ­ای است که به برنج خسارت می‌زند.کمی کردن خسارت و کاهش عملکرد ناشی از این آفت، مدیریت کنترل آن را آسان می­ کند. برای تعیین خسارت کرم ساقه­ خوار نواری برنج روی رقم بومی (رقم هاشمی) آزمایشی در سال 1390 در موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. خسارت آفت مذکور در مزرعه با ایجاد علائم جوانه­ های مرکزی مرده و خوشه­ ها­ی سفیدشده مشخص شد و ارتباط بین تغذیه، خسارت و کاهش عملکرد برنج ارزیابی شد. این تحقیق درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار با آلوده­ سازی مصنوعی با استفاده از دسته ­ها­ی تخم آفت در قفس‌هایی با ابعاد 2×1×2 (ارتفاع ×عرض× طول) متر انجام شد. تیمار­ها شامل آلوده­ سازی در مرحله­ ی رویشی گیاه برنج با نصب یک، سه و پنج دسته تخم (50 - 45عددی) روی پهنک برگ و در مرحله ­ی زایشی با همان تراکم روی غلاف برگ انجام شد. شاهد در کنار سایر تیمارها انتخاب شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در مرحله ­ی رویشی گیاه برنج، تیمار پنج دسته تخم، بیشترین آلودگی در مرحله ­ی رویشی با 44/9 درصد جوانه ­ها­ی مرکزی مرده و با سطح عملکرد 3828 کیلوگرم در هکتار و با کاهش عملکرد 17/6 درصد نسبت به شاهد بوده است. همچنین در مرحله­ ی زایشی گیاه برنج، تیمار پنج دسته تخم، پائین ترین سطح عملکرد با 48/3492 کیلوگرم درهکتار را نشان داد. در تیمار مذکور آلودگی خوشه­ ها­ی سفید شده با بیشترین مقدار ( 88/16درصد) و با بیشترین کاهش عملکردی برابر4/14 درصد نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. در ضمن سطح عملکرد تیمار شاهد 4080 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که به ازای یک درصد آلودگی جوانه­ ها­ی مرکزی مرده تا 30 کیلوگرم و همچنین به ازای یک درصد خوشه­ ها­ی سفید شده تا50 کیلوگرم عملکرد ناشی از تغذیه آفت ساقه ­خوار کاهش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crop loss assessment of rice stem borer, Chilo suppressalis Walker on Hashemi rice variety under field conditions

نویسنده [English]

  • F. Majidi-Shilsar
چکیده [English]

Rice striped stem borer (RSSB) is the most important insect damaging rice crops. The quantification of damages and yield loss caused by this pest is crucial in IPM. In order to determine rice striped stem borer damages on native varieties of Hashemi, experiments were conducted at the Rice Research Institute in 2011. The pest damages could be found in the form of dead hearts and white heads. The relationship between nutrition, damages and rice yield losses were also assessed. This study was carried out in a randomized complete block design with 7 treatments and 3 replications of artificially contaminated rice with eggs masses in cages with dimensions of 2×1×2 m (height × width× length). Treatments were performed at vegetative stage of rice by installing one, three and five egg masses (45-50 numbers) on the leaf blade and in the reproductive stage on leaf sheath with similar density. A control was considered alongside treatments. The results of this study showed that in the vegetative stage of rice plants, five eggs masses treatments caused infection with 9.44 percent of dead hearts with 3828 kg per hectare and 6.17 percent yield loss it compared to the control. Also in the reproductive stage, this treatment showed the lowest yield level with 3492.48 kg per hectare. In the above mentioned treatments, the greatest amount of white heads with 16.88 percent, and grain yield crop loss by 14.4 percent was observed as compared to the control. The yield of the control was 4080 kg per hectare. The results showed that for one percentage of dead hearts contamination up to 30 kg and for one percentage of white heads up to 50 kg of yield loss was observed by stem borer infestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice striped stem borer
  • Damage
  • Dead hearts
  • White heads