شناسایی و شمارش تفرقی و کل سلول های خونی در مراحل مختلف زندگی سوسک برگ خوار نارون Chrysomelidae) : Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انواع سلول ­های خونی و تعداد کل و تفرقی آن­ ها در مراحل مختلف لاروی، شفیره و حشره­ کامل سوسک برگ­خوار نارون Xanthogaleruca luteola مورد بررسی قرار­گرفت. پنج نوع سلول خونی بر اساس مرفولوژی شناسایی شد که عبارتند از: پروهموسیت، پلاسماتوسیت، گرانولوسیت، انوسیتوئید ، اسفرولوسیت. شمارش تفرقی سلو ل­ ها نشان داد که فراوان­ ترین نوع سلول خونی در لارو سن یک، لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل  پلاسماتوسیت به ترتیب 39 ، 5/39 ،5/46 ، 5/44 درصد و در شفیره گرانولوسیت 5/59 درصد بود. شمارش کل سلول­ های خونی نیز مورد بررسی قرار­گرفت که درلارو سن یک 4/40± 620، لارو سن دو 50/3± 940، لارو سن سه 29± 3/1253، شفیره 8/34± 6/1956 و حشره­ کامل 3/43 ±6 /1326 سلول در میلی­متر مکعب خون بود. شناخت سلول­های خونی و ویژگی‌های آن در سوسک برگ خوار نارون برای اولین بار انجام شده است و می­ تواند به عنوان مقدمه­ ای بر مطالعات آتی در زمینه سامانه ایمنی این آفت مهم مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, total and differential counts of hemocytes in different life stages Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomellidae)

نویسندگان [English]

  • R. Kohan
  • J. Jalali Sendi
  • A. Zibaee
چکیده [English]

    Various cell types, total and differential counts of hemocytes in different life stages of larva, pupa and adult of elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola were investigated. Five types of hemocytes based on the morphology were identified; Prohemocyte, Plasmatocyte, Granulocyte, Oenocytoid and Spherolucyte. Differential count showed the plasmatocyte as the most abundant cell type in Ist, IInd, III larval instar and adult insect as 39, 39.5, 46.5 and 44.5 percent, while the granulocyte was the most abundant cell type (59.5 percent) in pupa. Total hemocyte count was calculated and it was found to be 620±40.4, 940±50.3, 1253.3±29, 1956.6±34.8 and 1326.6±43.3 in Ist, IInd, III larval instar, pupa and adult insect. The identification of cell types and their characteristics could be used as a basse for further investigation on the immunological system of this important pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hemocyte
  • Xanthogaleruca luteola. Immunological System