تاثیر هرس در کنترل پسیل زیتون Euphyllura straminea Loginova و سال‌آوری درختان زیتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پسیل زیتون (Hemiptera: Aphalaridae) Euphyllura straminea Loginova و پدیده سال‌آوری دو عامل مهم کاهش‌دهنده محصول در باغ‌های زیتون شهرستان طارم واقع در شمال استان زنجان می‌باشند. به منظور دستیابی به یک روش مناسب جهت کنترل آفت و همچنین بررسی تاثیر دو عامل هرس (در سه سطح: عدم هرس، هرس پاییزه و هرس بهاره) و پسیل زیتون (در دو سطح کنترل و عدم کنترل آفت) بر سال‌آوری درختان زیتون، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار و طی سال‌های 1378 تا1380 اجرا شد. نتایج نشان داد که هرس بهاره در مقایسه با هرس پاییزه و شاهد به شکل معنی‌داری (=0.05α) تراکم آفت را کاهش و درصد روغن در ماده خشک میوه را افزایش داد. همچنین پسیل زیتون، در مقایسه با شاهد، باعث کاهش معنی‌دار (=0.05α) روغن در ماده خشک گوشت میوه (به میزان سه درصد و معادل 30 لیتر در هکتار) شد. بر اساس این نتایج، هرس بهاره در باغ‌های زیتون توصیه می‌شود. نتایج این تحقیق نشان داد که، علی­رغم اینکه دو عامل هرس و کنترل آفت در طول سه سال باعث کاهش میزان سال‌آوری شدند، اما این کاهش معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pruning and control of olive psylla, Euphyllura straminea Loginova (Hem: Aphalaridae) on biennial bearing of olive trees

نویسندگان [English]

  • A. A. Mohiseni
  • M. Golmohammadi
  • A. A. Zeinanloo
  • M. V. Tagaddosi
چکیده [English]

Olive psylla, Euphyllura straminea Loginova (Hemi: Aphalaridae) and the alternate bearing are two important factors that lead to decrease of yield in Tarom olive orchards in north of Zanjan province. In order to achieve to appropriate method of pest control and investigation on effect of pruning and this pest on alternate bearing of olive trees, two above factors were examined in the base of factorial trials in a randomized complete block design with three replications during 1999-2001. Results showed that, spring pruning decreased the pest density and increased the rate of drying mesocarp oil with significant effect (α=0.05) comparing to autumn pruning and control. Also, olivepsylladecreased the rate of drying mesocarp oil (about three percent, equal to 30 lit/ha) with significant difference (α=0.05) in comparison to control. On the base of these results, the spring pruning is recommended in the olive orchards. Results of this study indicated that, in spite of pruning and psylla decreased the alternate bearing of olive trees during the three years, but this decrease had no significant difference. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euphyllura straminea
  • Olive
  • alternate bearing
  • Control
  • pruning