معرفی و کلید شناسایی کنه های خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه­ های خانواده Berlese, 1892) Laelapidae) از مهم­ ترین شکارگرهای بندپایان کوچک و نماتدها در زیستگاه­ های خاکی به شمار می­ روند. در بررسی­ های انجام گرفته طی سال های 1389 تا 1390 به منظور تعیین فون کنه ­های خاکزی خانواده Laelapidae شهرستان جیرفت 12 گونه متعلق به شش جنس جمع­ آوری و شناسایی شد. علاوه بر معرفی گونه­ های شناسایی شده یک کلید برای شناسایی کنه ­های خانواده Laelapidae شهرستان جیرفت ارائه شده است. فهرست گونه­ های شناسایی شده به تفکیک جنس به شرح زیر است:
الف) جنس Berlese Haemolaelaps [1. Haemolaelaps casalis (Berlese)]
ب) جنس Gaeolaelaps Evans & Till ] 2. Gaeolaelaps nolli (Karg)، 3. G. queenslandica (Womersley) ، 4.G. angustiscutata Willmann، G. aculeifer (Canestrini) 5.، 6. G. kargi Costa، 7. G. minor Costa  [
ج) جنس Cosmolaelaps Berlese ] 8. Cosmolaelaps vacua (Michael)، [9. C. lutegiensis (Shcherbek)
د) جنس Laelaspis Berlese ] 10. Laelaspis astronomica(Koch) [
هـ) جنس Pneumolaelaps Berlese ]  [11. Pneumolaelaps sclerotarsa Costa
و) جنس Euandrolaelaps Bregetova  ] [12. Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and identification key for laelapid mites (Mesostigmata: Laelapidae) of Jiroft Township

نویسندگان [English]

  • N. Balooch Shahryari
  • J. Hajizadeh
  • M. Asadi
چکیده [English]

Laelapid mites are one of the most important predators of small arthropods and nematodes in soil habitats. During 2010-2011, a faunistic survey was conducted for collection and identification of edaphic laelapid mites (Laelapidae Berlese, 1892) in Jiroft Township. A total of 12 species belonging to six genera were collected and identified. An identification key is provided for Jiroft Laelapid mite species.  List of identified species is as follows:
A) Genus Haemolaelaps Berlese [1. Haemolaelaps casalis (Berlese)]
B) Genus Gaeolaelaps Evans & Till [2. Gaeolaelaps nolli (Karg), 3. G. queenslandica (Womersley), 4.  G. angustiscutata Willmann, 5. - G. aculeifer (Canestrini), 6. G. kargi Costa, 7. G. minor Costa]
C) Genus Cosmolaelaps Berlese [8. Cosmolaelaps vacua (Michael), 9. C. lutegiensis (Shcherbek)].
D) Genus Laelaspis Berlese [10. Laelaspis astronomica(Koch)].
E) Genus Pneumolaelaps Berlese [ 11. Pneumolaelaps sclerotarsa Costa].
F) Genus Euandrolaelaps Bregetova  [12. Euandrolaelapskarawaiewi (Berlese)]

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laelapidae
  • Fauna
  • Jiroft