واکنش تابعی کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روی رز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گل رز یکی از پرفروش­ ترین گل­ های شاخه بریده و کنة Tetranychus urticae Koch یکی از مهم ­ترین آفات آن است. با توجه به اثرات منفی آفت­ کش­ های شیمیایی، کنترل بیولوژیک یکی از مناسب­ ترین روش­ های کنترل آفت به ­شمار می­ رود. کنة شکارگر Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan از خانواده  Phytoseiidaeاز جمله گونه­ هایی است که از بیشتر نقاط کشور گزارش شده است. گونه دیگر کنة شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot است که غیربومی بوده و متداول ‏ترین شکارگر استفاده شده در گلخانه ‏­هاست. از جمله ویژگی­ های مهم برای ارزیابی کارایی هر دشمن طبیعی، واکنش تابعی آن نسبت به تغییرات تراکم شکار است. بر این اساس، واکنش تابعی ماده­ های بالغ بارور سه­ روزه شکارگرها به تراکم­ های مختلف تخم کنه T. urticae روی رز رقم بلاروج مطالعه شد. تراکم­ های استفاده شده برای ماده بالغ P. persimilis شامل 2، 4، 8، 15، 25، 35، 50 و 75 تخم و برای ماده بالغ T. bagdasarjani شامل 2، 4، 8، 15، 25، 35، 50، 75، 100 و 120 تخم بودند. بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک، نوع واکنش تابعی برای هر دو شکارگر از نوع سوم تعیین شد. زمان دست­یابی و ضریب ثابت b برای P. persimilis به ترتیب 0058/0±5939/0 ساعت و 0020/0±0187/0 و زمان دست­یابی و ضریب­ های ثابت b و d برای T. bagdasarjani به ترتیب 0067/0±2409/0 ساعت، 0007/0±0033/0 و 0246/0±0637/0 برآورد شد. واکنش­ های تابعی دو شکارگر مورد مقایسه قرار گرفتند و مشخص شد زمان دست­یابی در دو شکارگر با هم تفاوت معنی­ دار دارند. بنابراین به­ نظر می­رسد که توانایی T. bagdasarjani در شکار تخم­ های کنه T. urticae بیشتر از P. persimilis است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional response of Typhlodromus bagdasarjani and Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) feeding on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on rose

نویسندگان [English]

  • M. Moghadasi
  • A. Saboori
  • H. Allahyari
  • A. Zahedi Golpayegani
چکیده [English]

Rose is one of the most valued cut flowers and Tetranychus urticae Koch is one of its most important pests. Due to harmful effects of pesticides, biological control is one of the best methods in pest control. Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan from family Phytoseiidae is a species with wide distribution in Iran. Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot is an exotic and most commonly used species in greenhouses. Functional response is one of the important criteria for the effectiveness estimation in biological control programs. In this research, functional response of three-days old mated females to different densities to T. urticae eggs was studied on Rosa hybrida cv. Blarodje. Prey densities were 2, 4, 8, 15, 25, 35, 50 and 75 for females of P. persimilis and 2, 4, 8, 15, 25, 35, 50, 75, 100 and 120 for females of T. bagdasarjani. Based on logistic regression, functional response type III was determined for both predators. Also, handling time and b parameters for P. persimilis were estimated 0.5939±0.0058 hour and 0.0187±0.0020 and handling time parameter and b and d parameters for T. bagdasarjani were estimated 0.2409±0.0067 hour, 0.0033±0.0007 and 0.0637±0.0246, respectively. Functional responses of two predators were compared with each other. Handling time has significant differences in two Predators. Apparently, T. bagdasarjani ability in predation on T. urticae eggs is more than P. persimilis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytophagous mite
  • Predator
  • Rosa hybrida cv. Blarodje
  • Rosaceae