اثر عصاره پروتئینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی کرم غوزه Helicoverpa armigera

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کرم غوزهHelicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae)  یک آفت همه­جایی و چندین­خوار است که به بسیاری ازگونه های گیاهی حمله می کند. مهم­ترین روش کاهش خسارت کنترل شیمیایی است، اما صدمه به محیط زیست و بروز مقاومت در حشرات آفت موجب شده است که راه­های جایگزین برای کنترل آفات به جای استفاده از آفت کش­های شیمیایی در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره پروتیینی تریتیکاله روی فعالیت آلفا آمیلاز کرم غوزه می باشد. برای این منظور لاروهای سن چهار حشره تشریح شده و پس از جداسازی دستگاه گوارش آنزیم آلفا آمیلاز استخراج شد. عصاره پروتیینی تریتیکاله هم با استفاده از کلرید سدیم 1/0 مولار استخراج شد. بررسی تاثیر عصاره پروتیینی روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به دو روش سنجش آنزیمی و سنجش در ژل زایموگرام انجام شد. نتایج نشان داد که روند مهارکنندگی وابسته به غلظت بود. در بالاترین (17 میکرو گرم پروتیین) و پایین ترین غلظت (0625/1 میکرو گرم) عصاره پروتیینی تریتیکاله به ترتیب حدود 70 درصد و 30 در صد مهار آنزیم آمیلاز مشاهده شد. بیشترین فعالیت مهارکنندگی در اسیدیته 8 مشاهده شد. در بررسی اثر مهارکننده در ژل نیز روند مهار به صورت وابسته به دز دیده شد. در بالاترین غلظت مهارکننده دو باند فعالیت آنزیم به طور کامل حذف شدند در حالی­که از شدت باند اصلی کاسته شد. در پایین ترین دز استفاده شده دو باند ذکر شده حذف شدند ولی شدت باند اصلی همچنان زیاد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of proteinaceous extract of triticale seed extract on α-amylase activity of Helicoverpa armigera

نویسندگان [English]

  • M. Dastranj
  • A. Bandani
چکیده [English]

Boll worm, Helicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae) is a cosmopolitan and polyphagous pest that attacks many plant species. The most important control method is based on the use of pesticides which is a concern to environment as well as insects' resistance, thus alternative ways to chemical ones are required. The aim of the current study is to investigate the effect of protein extract of triticale against boll worm amylase. To do so, fourth instar larvae were dissected, their gut removed and their amylase were extracted. Protein of triticale was extracted using 0.1 M NaCl. Effect of proteinaceous extracts on amylase activity in both enzymatic assay and in gel assay using zymogram was performed. Results showed that the inhibitory process was dose dependant. The highest (17 µg protein) and the lowest concentration (1.0625 µg protein) of triticale extracts produced 70 and 30% inhibition activity, respectively. The highest inhibitory activity was observed at pH 8. Dose dependant manner of inhibition also was observed in gel assay. At the highest concentration of the inhibitor, two bands were completely eliminated while the intensity of major band was reduced.  When the lowest dose was used two bands was removed but intensity of major band was still high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boll worm
  • alpha amylase
  • triticale extract
  • Inhibition