الگوی توزیع فضایی لارو پروانه برگ خوار کنار (Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae روی درخت کنارZiziphus spina-christi در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین الگوی فضایی حشره عامل مهمی در طراحی یک برنامه مناسب نمونه­ برداری و برنامه­ های مدیریت جامع آفات است. پروانه‌ برگ­خوار کنار Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae) از آفات درختان کنار در استان­ های جنوبی کشور به ویژه بوشهر، هرمزگان و خوزستان محسوب می‌شود. لاروهای این حشره از برگ درختان کنار تغذیه می­ کنند. با توجه به گسترش و توسعه باغ­های درختان کنار در استان بوشهر مطالعات کامل در رابطه با آفات مهم این گونه خودرو و جنگلی بیش از پیش ضروری است. توزیع فضایی جمعیت لاروهای پروانه برگ­خوار کنار T. posticaروی گونه  درخت کنارZiziphus spina-christiدر شرایط طبیعی در سال ­های 1385 تا 1387 در استان بوشهر انجام گرفت. شاخه  50 سانتی­متری از درخت کنار به عنوان واحد نمونه­ برداری انتخاب شد. پس از نمونه­ برداری اولیه، تعداد 40 نمونه انتخاب شد. الگوی فضایی لارو سن پنجم پروانه برگ­خوار کنار با استفاده از روش رگرسیونی (روش تیلور و آیوائو) تعیین شد. در تعیین نوع برهمکنش مگس پارازیتویید Pales murina Mes (Diptera: Tachinidae)  نسبت به تراکم میزبان از رگرسیون خطی بین میانگین تراکم آفت و پارازیتویید در تاریخ­ های مختلف استفاده شد. نتایج حاصل از روش رگرسیون بین واریانس و میانگین تعداد لاروهای روی گیاه میزبان در طول دوره نمونه­ برداری با استفاده از روش تیلور (R2=0.98) و آیوائو (R2=0.86) به طور معنی­ داری بزرگتر از یک بود که نشانگر، توزیع تجمعی است. شیب خط رگرسیون  b برای مدل تیلور و آیوائو به ترتیب  99/1 و  45/3 تعیین شد. به این ترتیب الگوی توزیع فضایی لارو سن پنجم این حشره از نوع تجمعی است. نوع برهمکنش پارازیتویید نسبت به تراکم آفت، وابسته به تراکم تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial distribution of Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae) larvae on Ziziphus spina-christi in Bushehr region

نویسندگان [English]

  • N. Farrar
  • M. Haghani
چکیده [English]

    The spatial distribution pattern of pests can be useful in planning and performing the integrated pest management.  The Konar moth, Thiacidas postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae), is a defoliator of Konar (Ziziphus spina-christi), in south of Iran especially Bushehr, Hormozgan and Khuzestan provinces. The Larva is defoliator of Ziziphus spp. Extension of Konar cultivation in south of Iran as an economic orchards caused complete studies on some important pests. The spatial distribution of T. postica fifth instar larvae was studied in field conditions on the Ziziphus spp. during 2006-2008. A 50 cm of branches of each Konar tree was selected as sampling units. With a primary sampling sample size was determined as 40. In this research, the spatial distribution pattern of fifth instar larvae of T. postica using regression models (Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression) was determined. Population density of T. postica and its parasitoid, Pales murina Mes. (Diptera: Tachinidae), was studied by Regression and Linear equation. The results showed that Taylor’s power law (R2=0.98) and Iwao’s patchiness regression, (R2=0.86), that the Konar moth larval population was aggregated on the host plant branches. As the slop of regression was significantly greater than 1, and it implies that large samples are required to obtain density estimates at an acceptable level of precision. The relationship between eating and behaviors of different larval instars fitted both Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression model. The slop of regression, b, was 1.99 and 3.45 for Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression, respectively. Then spatial distribution of fifth larval instars of T. postica on Z. spina-christi was estimated aggregated (clumped). Regression and Linear equation between mean of 5th instar larva density of T. postica and percentage of parasitism of P. murina also showed that parasitoid acts as a density dependent factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thiacidas postica
  • Ziziphus spina-christi
  • Spatial distribution
  • Taylor´s power law
  • Iwao´s patchiness regression
  • Pales murina
  • Tachinidae