تاثیر یک‌بار پاشش بهاره کلسیم، روی و اوره بر تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae در شرایط باغ‌های پسته رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae BurckhardtandLauterer(Hemiptera: Aphalarida در حال حاضر آفت کلیدی درختان پسته در ایران محسوب می شود. روش‌های زراعی از جمله کوددهی می‌تواند گیاه را از طریق تغییر در سطح غذایی بافت گیاه، در برابر حمله آفات آماده سازد. در این پژوهش اثر عناصر غذایی کلسیم، روی و اوره و آفت‌کش آمیتراز بر تراکم پسیل معمولی پسته در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار شامل روی (Zn)، کلسیم (Ca)، اوره (U)، ترکیب اوره و کلسیم (UCa)، روی و کلسیم (ZnCa)، روی و اوره (UZn)، روی، کلسیم و اوره (UZnCa)، آفت‌کش آمیتراز (کنترل مثبت) و آب مقطر (کنترل منفی) و 6 تکرار روی درختان پسته رقم احمدآقایی در رفسنجان بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر محلول‌های غذایی بر تخم در سطح 5% و پوره‌ها در سطح 1% اختلاف معنی‌دار دارد. ترکیب اوره، روی و کلسیم بیشترین تاثیر را در کنترل تخم داشت در حالی که ترکیب روی و کلسیم و آمیتراز کم ترین تاثیر را داشتند. همچنین نتایج نشان داد که کلسیم بیشترین اثر را در کنترل پوره‌های آفت داشته و کمترین اثر مربوط به آمیتراز و ترکیب روی و اوره بود. این نتایج نشان می­ دهد که عناصر غذایی به‌کار برده شده نسبت به آفت‌کش اثر بیشتری در کنترل جمعیت پوره های پسیل معمولی پسته دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of once spring application of Calcium, Zinc and Urea on population density of common pistachio psylla Agonoscena pistaciae (Hem: Aphalaridae) in pistachio orchards of Rafsanjan

نویسندگان [English]

  • M. Rouhani
  • M. A. Samih
چکیده [English]

The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae) is one of the most important pests of pistachio trees in Iran. Cultural methods such as crop fertilization can affect susceptibility of plants to insect pests attack by altering plant tissue nutrient levels. In this investigation we studied in relation to varying fertilization levels of Ca, U, Zn and amitraz on common pistachio psylla, A. pistaciae in pistachio orchards based on complete randomized blocks with six replications and nine treatments including applied Ca, U, Zn, Uzn, Uca, ZnCa, UZnCa, amitraz and control on common pistachio psylla fed on 20-year-old pistachio trees of Ahmadaghaei rootstock in Rafsanjan orchards. The results showed that the effect of nutrient solution on nymph and eggs population had a significant difference at %1 and 5% level, respectively. The highest measure of control on eggs was related to UZnCa while the least was related to ZnCa and amitraz. The results also showed that the highest measure of pest control was related to Ca while the least was related to amitraz and UZn. The results indicated that the elements mentioned had a stronger reducing effect on the concentration of common pistachio psylla nymphs than the effect pesticide had.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • Common pistachio psylla
  • Nutrient solution
  • Urea
  • Zinc