کلیدواژه‌ها = تریپس
تغییرات جمعیت و توزیع فضایی تریپس بلوط Liothrips pragensis (Thy.: Phlaeothripidae) در جنگل‌های بلوط شهرستان جوانرود

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-37

10.22124/iprj.2022.5451

مریم کاکایی؛ عباسعلی زمانی؛ مجید میراب بالو؛ بهزاد میری