اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا حسینی

حشره شناسی استاد، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

rhosseiniguilan.ac.ir
0000-0002-6556-8401

سردبیر

جلیل حاجی زاده

حشره شناسی استاد، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

hajizadehguilan.ac.ir
0000-0001-9507-1220

اعضای هیات تحریریه

احد صحراگرد

حشره شناسی استاد، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

sahragardguilan.ac.ir
0000-0002-8954-1801

جلال جلالی سندی

حشره شناسی استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

jjalaliguilan.ac.ir
0000-0002-4917-1068

علیرضا بندانی

حشره شناسی استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

abandaniut.ac.ir
0000-0002-1766-9355

یعقوب فتحی پور

حشره شناسی استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

fathimodares.ac.ir
0000-0002-7963-5409

سعید محرمی پور

حشره شناسی استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

moharamimodares.ac.ir
0000-0001-8389-8861

جلیل حاجی زاده

حشره شناسی استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

jhajizadehyahoo.com
0000-0001-9507-1220

حسین مددی

حشره شناسی دانشیار/ گروه گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

hmadadibasu.ac.ir
0000-0002-7868-3468

محمود محمدی شریف

حشره شناسی دانشیار/ گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

msharif1353gmail.com
0000-0001-8520-7366

رضا حسینی

حشره شناسی استاد. گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

rhosseiniguilan.ac.ir
0000-0002-6556-8401

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رضا ظهیری

حشره شناسی محقق ارشد ، موزه تاریخ طبیعی Karlsruhe ، آلمان

www.researchgate.net/profile/Reza-Zahiri
reza.zahirigmail.com
0000-0001-6274-6973

h-index: 21  

ویراستار

خدیجه مداحی

دکتری حشره شناسی گروه گیاه پزشکی ، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

kh.madahigmail.com
0000-0003-3155-5482