دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1394 
1. بررسی کارآیی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل جمعیت بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)

صفحه 1-12

سیروس آقاجانزاده؛ محمدفاضل حلاجی‌ثانی؛ اسماعیل غلامیان


2. پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

صفحه 13-23

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی