دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-99 
3. برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی پسته به تغذیه پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

صفحه 15-27

زهرا گنجی؛ وحید حسینی نوه؛ احمد عاشوری؛ رضا معالی امیری