دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-93 
3. تأثیر الگوهای کشت گلرنگ و نخود بر تنوع زیستی بندپایان

صفحه 13-23

فریده سالاری؛ شیوا خالص رو؛ حامد غباری؛ غلامرضا حیدری


8. تأثیر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana بر ترجیح و رفتار سویچینگ کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)

صفحه 75-93

مصطفی زمانپور؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حجت اله محمدی؛ مجتبی قانع جهرمی