تاثیر رژیم های مختلف غذایی بر رشد و تولید مثل بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-22

پریا سلطانی نژاد؛ اصغر شیروانی؛ مریم راشکی


تأثیر الگوهای کشت گلرنگ و نخود بر تنوع زیستی بندپایان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 13-23

10.22124/iprj.1970.3428

فریده سالاری؛ شیوا خالص رو؛ حامد غباری؛ غلامرضا حیدری


بررسی دو سالانه جدول زندگی کرم برگ‌خوارتوتGlyphodes pyloalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شرایط صحرایی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-28

معصومه شعبانی؛ آزاده کریمی ملاطی؛ محمد قدمیاری؛ جلیل حاجی زاده


فون کنه های خانواده (Cheyletidae (Acari: Trombidiformes در زیستگاه های مختلف بخش مرکزی استان گیلان و تعیین گونه های غالب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-27

10.22124/iprj.2019.3303

صفورا سالارزهی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن پوربابائی؛ مسعود حکیمی تبار


برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی پسته به تغذیه پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 15-27

10.22124/iprj.2019.3771

زهرا گنجی؛ وحید حسینی نوه؛ احمد عاشوری؛ رضا معالی امیری


تاثیر فرمولاسیون‌های خالص و نانوکپسول اسانس Thymus daenensis Celak. روی فراسنجه‌های جدول زندگی شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) (Hem.: Aphididae)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 15-32

10.22124/iprj.2020.4289

مسعود حیدری؛ شهریار جعفری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ مریم نگهبان؛ جهانشیر شاکرمی


فراسنجه های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) روی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-29

10.22124/iprj.2022.5450

لیمو خاتمی؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ عباس حسین زاده؛ شهرام آرمیده


بررسی اثر کشندگی جدایه‌های قارچ بیمارگر‌Metarhizium anisopliae روی پوره سن دوم شته فندق Myzocallis coryli

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 15-25

10.22124/iprj.2022.5605

رعنا آقازاده؛ محمدرضا زرگران؛ شهرام آرمیده؛ مهدی رزمی


کنه های کودزی و خاکزی خانواده های Macrochelidae وPachylaelapidae در منطقه شرق استان گلستان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 17-23

ویکتوریا ذاکری؛ کریم کمالی؛ حمیدرضا حاجی قنبر


مقایسه اثر چند حشره‌کش رایج روی سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola (Hem.: Diaspididae) در باغ‌های سیب سمیرم

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 17-29

10.22124/iprj.2020.4102

پروانه نظری؛ نفیسه پورجواد؛ حمزه ایزدی؛ سید رسول صحافی


تأثیر پوشش‌گذاری گل و میوه‌های انار در کاهش خسارت کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شهرستان شهرضا

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 19-27

10.22124/iprj.2021.5256

الهام زارع پور؛ علیرضا جلالی زند؛ اسماعیل محمودی؛ فهیمه عضد