صفحات آغازین

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-8

10.22124/iprj.2020.4426

- -


صفحات آغازین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-8

10.22124/iprj.2021.4628

- -


صفحات آغازین

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-8

- -


بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-10

مهسا روزبهانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ عبدالامیر محیسنی؛ محمد حسن کوشکی؛ شهریار جعفری


زیست شناسی شپشک آردآلود پنبه (Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae روی درختچه ختمی چینی در شرایط صحرایی اهواز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-12

10.22124/iprj.2017.2266

فاطمه سیف الهی؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق؛ آرش راسخ


فراوانی حشرات در سیستم کشت خالص و مخلوط سویا و ذرت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-12

10.22124/iprj.2018.2991

وهاب رحیمی؛ جهانشیر شاکرمی؛ بهاره شاه نظری


برهمکنش بین شته رز Macrosiphum rosae و پارازیتوئیدهای آن در پارک شهر تهران

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14

10.22124/iprj.2018.3108

هوشنگ سرداربنده؛ احد صحراگرد؛ احسان رخشانی؛ ولی الله بنی عامری


بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-13

10.22124/iprj.2019.3302

محمدرضا عباسی مژدهی؛ علی حسینی قرالری؛ علی اکبر کیهانیان؛ نازنین کوپی


تاثیر کود فسفره در میزان آلودگی به ساقه‌خوار ذرت . Sesamia cretica Led

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-10

10.22124/iprj.2020.3950

ارسلان جمشیدنیا؛ پرویز فیضی سرتکلتو؛ رضا صادقی


نیازهای گرمایی زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) پرورش‌یافته روی شته Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-13

10.22124/iprj.2020.4288

مهدیه کاظمی؛ علی اصغر طالبی؛ زهرا تازرونی؛ یعقوب فتحی پور؛ مهران رضایی؛ محمد مهرآبادی


کارآیی چند حشره‌کش در کنترل برگخوار چمن Spodoptera cilium در شرایط آزمایشگاه و مزرعه

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-15

10.22124/iprj.2020.4424

مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ معصومه ضیائی؛ مهدی مهرابی کوشکی


غربالگری بیست ژنوتیپ مختلف برنج از نظر تحمل یا مقاومت به کرم ساقه‌خوار نواری (Chilo suppressalis) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-14

10.22124/iprj.2021.5026

فرزاد مجیدی شیل سر؛ علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم خشک دامن


شناسایی ترکیبات آلی فرّار رقم‌های انار و اثر آنها بر جلب کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-17

10.22124/iprj.2021.5255

حمیده صحرائیان؛ سیّد‌علی صفوی؛ وحید حسینی‌نوه؛ مهدی ضیاء‌الدینی