کلیدواژه‌ها = زیست شناسی
بررسی دو سالانه جدول زندگی کرم برگ‌خوارتوتGlyphodes pyloalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شرایط صحرایی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-28

معصومه شعبانی؛ آزاده کریمی ملاطی؛ محمد قدمیاری؛ جلیل حاجی زاده


تاثیر رژیم های مختلف غذایی بر رشد و تولید مثل بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-22

پریا سلطانی نژاد؛ اصغر شیروانی؛ مریم راشکی