کلیدواژه‌ها = پسیل معمولی پسته
برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی پسته به تغذیه پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 15-27

10.22124/iprj.2019.3771

زهرا گنجی؛ وحید حسینی نوه؛ احمد عاشوری؛ رضا معالی امیری