نویسنده = نفیسه پورجواد
مقایسه اثر چند حشره‌کش رایج روی سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola (Hem.: Diaspididae) در باغ‌های سیب سمیرم

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 17-29

10.22124/iprj.2020.4102

پروانه نظری؛ نفیسه پورجواد؛ حمزه ایزدی؛ سید رسول صحافی


تاثیر آبیاری روی رشد جمعیت شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-67

10.22124/iprj.2018.2838

محمد احمدی؛ نفیسه پورجواد؛ مهدیه غلامی


تاثیر دما و رقم انار بر ویژگی های زیستی شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-47

محمد احمدی؛ نفیسه پورجواد