نویسنده = محمد مهرآبادی
باکتری Wolbachia و ناسازگاری سیتوپلاسمی در زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 53-66

10.22124/iprj.2021.5036

سیده فاطمه ناصحی؛ یعقوب فتحی پور؛ محمد مهرآبادی


نیازهای گرمایی زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) پرورش‌یافته روی شته Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-13

10.22124/iprj.2020.4288

مهدیه کاظمی؛ علی اصغر طالبی؛ زهرا تازرونی؛ یعقوب فتحی پور؛ مهران رضایی؛ محمد مهرآبادی