نویسنده = مجید میراب بالو
تغییرات جمعیت و توزیع فضایی تریپس بلوط Liothrips pragensis (Thy.: Phlaeothripidae) در جنگل‌های بلوط شهرستان جوانرود

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-37

10.22124/iprj.2022.5451

مریم کاکایی؛ عباسعلی زمانی؛ مجید میراب بالو؛ بهزاد میری


تریپس Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): گزارش جدیدی از مزارع برنج ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-82

10.22124/iprj.2021.5039

مجید میراب بالو؛ خدیجه عباسی؛ طیبه علی زمانی؛ سعید افضلی نیا